dimecres, 26 de juny del 2013

La reculada del Batle amb el compromís de delegar en el Ple la resolució dels expedients de demolició si no els agafa l'APLUTM permet una "treva temporal"

Després de mig any de propostes i denúncies polítiques per part dels ecosocialistes per comportament prevaricador
El Batle d'Artà formula una proposta de delegació en l'APLUTM de la vigilància urbanística i aplicació de la Llei que inclouria els expedients en tramitació, i es compromet a delegar en el Ple la resolució d'aquests, en el cas que l'Agència finalment no els inclogués en el Conveni
Els ecosocialistes tornam a donar mostra de paciència davant el canvi de criteri del màxim responsable municipal, que assumeix a la fi que els expedients s'han de resoldre, i retiram del debat del Ple temporalment la proposta ja reiterada, que la resolució es delegui en el Ple atès que el Batle no resol

Ahir vespre el Ple d'Artà va aprovar, amb el vot a favor d'UIA-CxI, PSIB-PSOE i IniciativaVerds d'Artà i abstenció del grup municipal del PP, la moció que presentava l'equip de govern liderat per Jaume Alzamora (UIA), consistent en "la delegació de les competències de la disciplina urbanística a l’Agència de la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca [en endavant, "APLUTM"]. L'acord 2on. d'aquesta proposta inclou ques es sol·liciti a l'Agència que també es faci càrrec "de tots els expedients iniciats en aquesta legislatura", extrem que els ecosocialistes consideram molt probable que no accepti l'Agència insular, ateses les informacions de primera mà per part de tècnics de la mateixa, així com pel fet que això mai no s'ha donat i en el mateix model de Conveni (que a dia d'avui han signat ja 7 Ajuntaments) publicat a la web d'aquell organisme es diu a l'Estipulació 3a., literalment, que: "Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de restitució de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per l’Ajuntament i que es trobassin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor del present conveni, ni respecte a infraccions ja denunciades davant l’Ajuntament, que seran exercides per la corporació municipal.". No obstant, segons informà al Ple el Batle d'Artà, en reunió mantinguda amb Mauricio Rovira (President de l'Agència) dimecres passat, aquest no hauria tancat la porta a analitzar la possibilitat d'assumir els expedients ja en tramitació.
Els ecosocialistes artanencs votàrem i votarem a favor de la delegació d'aquestes competències com a mal menor, davant l'evidència que, avui per avui, no existeix en la nostra Corporació un Batle o potencial Batle (òbviament a part del nostre regidor), que tengui el coratge ni la determinació necessàries per donar integral compliment a la Llei 10/1990 de Disciplina Urbanística (inclosa la part "agre" de la mateixa, és a dir, en determinats casos, haver d'Ordenar la demolició d'algunes obres, quan aquestes no són legalitzables), i malgrat la renúncia a obtenir nous ingressos en la forma dels expedients sancionadors (la part "dolça" de la disciplina urbanística, i que permet, per exemple, escometre importants inversions com ara obres d'asfaltat, o futures inversions necessàries per a l'habilitació d'un Punt verd a la Colònia de Sant Pere).
Per altra banda, cal recordar que els ecosocialistes proposàrem l'anterior legislatura en diferents ocasions aquesta delegació de competències sense èxit i enfront de l'inactivitat d'un equip de govern de diferent color, liderat per l'antiga UM. Si en aquesta legislatura encara no ho havíem fet, ha estat per diferents motius: en primer lloc, la confiança que Jaume Alzamora no cauria en la mateixa típica i vulgar perversió en l'aplicació de la Llei, consistent en deixar-la en una bona tramitació de l'expedient sancionador, i oblidar i bloquejar conscientment i amb coneixement que s'ha de fer tot el contrari, la tramitació íntegra de l'expedient de restabliment de la legalitat (coneguts popularment com "expedients de demolició"). En segon lloc, perquè actualment l'APLUTM està dominada pel PP, partit que no es caracteritza en el nostre mode de veure, per una sensibilitat especial envers la protecció del territori i els recursos naturals, la seguretat jurídica dels béns comuns, el paisatge, etc. (era, pensàvem a començaments de la legislatura, com posar la guineu a guardar les gallines: cosa que, com s'ha demostrat, és el que passa, tammateix, en un equip de govern liderat per UIA en companyia de CxI, malgrat pel que fa a aquesta darrera formació, que algun líder de El Pi, com Jaume Font, declari aquests dies públicament que "és partidari d'aplicar [la] disciplina fins [al] final [i] tomar", veure piulada de @sermallorca ahir a les 14.36 h.).
El Batle d'Artà va formular el compromís que, si a efectes del Ple de juliol, l'APLUTM es pronuncia en el sentit que -com sospitam que ha de passar- no assumeix els expedients en tramitació dins del conjunt de competències que mitjançant Conveni s'acordi amb l'Ajuntament, delegarà les competències que té atribuïdes pel que fa a la resolució dels expedients de restabliment de la legalitat en el Ple, que és el que proposàrem el passat mes de maig, i el que tornàvem a proposar ahir en la sessió ordinària del Ple de juny. Aquesta reculada en forma de compromís clar i ferme, juntament amb la sorprenent actitud oberta del conseller del PP Mauricio Rovira respecte de la possible assumpció dels expedients de restabliment en tramitació, ens va possibilitar (fent un nou esforç de paciència i confiança en el Batle) retirar en aquestes condicions molt concretes la nostra moció, a l'espera de notícies de l'APLUTM pel que fa a aquest tipus d'expedients, i que el Batle, si s'escau, complirà amb la seva paraula.
Els ecosocialistes d'Artà hem denunciat en diferents ocasions que la no resolució dels expedients de restabliment de la legalitat (mitjançant Decret d'Ordre de Demolició) per part del Batle d'Artà, així com el fet de no voler delegar aquesta competència en òrgan de govern col·legiat (ja fos Junta de Govern Local, com reclamàvem abans que se'ns expulsàs injustament, ja fos el Ple), és en el nostre punt de vista una actuació política clarament caracteritzable com de prevaricació.
De fet, els mesos d'ençà que (per aquest mateix motiu) el Batle va cessar de tots els càrrecs el nostre regidor, la nostra tasca ha consistit, en aquest tema, en fer propostes de delegació de la competència, i deixar un rastre clar i evident, que el Batle actua (millor dit: no actua) amb perfecte coneixement que ho ha de fer. En el sentit del coneixement del que diu el corpus normatiu, a part de tot l'exposat des de fa mesos en concret sobre la Llei 10/1990, de Disciplina urbanística, la darrera sessió de la Comissió Informativa en què es va exposar la nostra moció, el gruix de la intervenció del regidor Caldentey consistí senzillament en llegir determinats articles de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Ahir, el regidor Caldentey va expressar, en el moment que pels motius anteriorment smentats, retirava la moció, que vigilaria amb zel extrem el compliment de la paraula donada al Ple per part del Batle pel que fa al compromís de delegació en el Ple, cas que l'APLUTM no es fes càrrec dels expedients en tramitació. Va afegir que entenia que, retirant la moció, d'alguna manera, els ecosocialistes es feien partíceps de la dinàmica pervertida d'aplicació prevaricadora de la Llei per part del Batle, i que aquest era un motiu més per aquesta vigilància estreta. Els ecosocialistes tenien previst dur a la Fiscalia, avui dia 26, el cas, si no s'haguessin produït els fets anteriorment descrits (de presentació de la moció per part de l'equip de govern de delegació de les competències en l'APLUTM, inclosos els expedients en tramitació, i de formulació de compromís clar i concret per part del Batle de delegar-los al Ple si l'Agència no els assumeix), per informar-la d'un possible cas de prevaricació. Ens situam, per aquests motius, en una fase d'alto el foc o treva temporal.

divendres, 21 de juny del 2013

IV+PSIB d'Artà denuncien la improvització i manca de sensibilitat del Batle per les obres d'asfaltat dels carrers del centre històric de la vilaIV i PSIB-PSOE d'Artà denuncien la improvització i manca de sensibilitat del Batle per les obres d'asfaltat dels carrers del centre històric de la vila
Són molt crítics amb el responsable de les obres, que actua a cops d'efecte, sense assessorar-se tècnicament (patrimoni, mobilitat) ni escoltar l'opinió dels veïnats i comerciants

L'oposició de l'Ajuntament d'Artà formularà tot un seguit de preguntes la propera sessió ordinària del Ple que ha de tenir lloc dimarts que ve, en relació amb les obres d'asfaltat que les darreres setmanes es duen a terme principalment en carrers del centre de la Vila.
Veïnats i comerciants han traslladat als regidors d'IniciativaVerds i PSIB-PSOE les seves queixes pel nul interès demostrat pel Batle d'Artà, Jaume Alzamora, en assabentar-lo de l'aparició de trams de voravia antiga que existeix davall de l'asfalt dels carrers del centre històric i que han aparescut a mida que es duia a terme el fresat de l'antic asfalt, operació prèvia a l'asfaltat d'aquestes setmanes. Els veïnats li demanaren que es conservàs, al menys en alguns trams o la corresponent als carrers més transitats i també concorreguts pels turistes que visiten el centre històric.


A la majoria dels carrers del centre històric del nucli urbà d'Artà, malauradament tapada des de fa molts anys, existeix aquesta voravia, la construcció de la qual es data en el segle XIX per part d'historiadors locals consultats.
Els regidors de l'oposició d'esquerres lamenten el poc criteri demostrat pel màxim responsable municipal i de les obres en no haver escoltat els suggeriments molt assenyats del veïnats, en el sentit que, allà on l'amplada dels carrers ho fes possible, aquesta xarxa de voravia antiga es podria haver conservat a la vista, conservada i habilitada per a millorar la circulació dels vianants en uns carrers que la segona mitat del segle XX es varen asfaltar, en molt de casos, eliminant la voravia per la necessitat d’espai per als vehicles, ja que algunes d’aquestes vies eren les entrades del poble i era necessari per la seva bona circulació, fet que demostra que actualment això no és necessari. Els partits lamenten el contrast entre el desinterès del primer edil i els esforços exemplars d'algun petit hoteler de la zona que, assumint íntegrament la despesa econòmica i enfrontant trabes i dificultats burocràtiques, ha recuperat el tram de voravia antic i que també s'amagava sota l'asfalt davant el seu establiment, millorant el paisatge urbà i fent més agradable el passeig i la visita.


Acusen el Batle de no haver-se informat tècnicament abans de l'inici de les obres, ni en el transcurs de les mateixes ni encara a rel dels avisos del veïnats, ni des del punt de vista històrico-patrimonial, ni de la mobilitat, ni del disseny paisatgístic. Consideren que fins i tot els regidors del PP, que han estat els que més han reclamat l'asfaltat dels carrers els darrers anys, segurament haurien demostrat més flexibilitat i cura de l'important atractiu turístic que representa en centre històric. També ressalten la manca de coordinació entre el Batle i els regidors responsables de les àrees de Desenvolupament Econòmic i Patrimoni (Tolo Gili) i Mobilitat (Magdalena Llull, ambdós de CxI).

diumenge, 16 de juny del 2013

Què ha passat a Artà? Volem que es faci accessible a tothom el Dossier de premsa digitalitzat del Servei de Biblioteques

[Fig. 1. Dossier de premsa a la Intraweb municipal.
Recerca d'articles sobre l'escriptor Joan Sard]


La sessió ordinària del Ple del mes de maig, vàrem demanar en forma de Prec el que veníem demanant anteriorment en forma de pregunta, a saber, que es "prenguin les mesures oportunes per facilitar l’accés públic al dossier de premsa sobre base de dades que fa dia a dia el servei municipal de biblioteques, amb més de 7.000 articles de premsa ja buidats, fins a l’any 2007 retrospectivament."

[Fig. 2. Dossier de premsa a la Intraweb municipal.
Recerca d'articles sobre escriptors]

En realitat, no són 7.000, sinó més de 9.000 (info actualitzada pels tècnics de Biblioteques), els articles, reportatges, anuncis, etc., publicats a la premsa de les Balears, i d'alguns diaris de l'Estat com en algun cas estrangers, els que disposa, per a la seva recerca a través de base de dades, el Servei Municipal de Biblioteques. Malauradament però, aquest accés es limita als funcionaris i membres de la Corporació, atès que aquests materials, organitzats com hem dit en una base de dades que permet una recerca per paraules clau i cronològica, es troben publicats només a la Intraweb municipal.

[Fig. 3. Dossier de premsa a la Intraweb municipal.
Recerca d'articles sobre l'atleta Bel Ramis]

Al blog del Servei de Biblioteques d'Artà es mostren per a l'accés públic i en línia, només els articles seleccionats corresponents als 3 o quatre darrers mesos, però només en un ordre purament cronològic i sense capacitat de filtratge per a la recerca. No obstant, i com s'hi indica, la feina de buidat exhaustiu de la premsa diària es remunta a gener de 1991; de tota aquesta feina, es tenen digitalitzats i organitzats en base de dades, els articles buidats des del 2007.

 [Fig. 4. Dossier de premsa a la Intraweb municipal.
Recerca d'articles sobre "Atletisme"]

Els ecosocialistes d'Artà valoram com un autèntic petit tresor documental tota aquesta col·lecció d'articles, que poden tenir interès per a les ciutadanes i les famílies, però per què no també, a empreses, estudiants, o qualsevol persona interessada en el que ha passat a Artà i la Colònia, els seus habitants, què han fet, què han escrit, què s'ha escrit d'ells, etc.
La immensa majoria dels Ajuntaments de Mallorca disposa a la seva web municipal d'una petita secció dels "retalls de premsa" sobre la ciutat o el poble; però, aquestes seccions acostumen a ser, per una part, molt més reduïdes que la que es posa a la disposició per part de la web de les nostres Biblioteques anteriorment esmentada i, per l'altra, molt menys exhaustiva: enllacen només a articles que els propis mitjans (encara) puguin tenir penjats. En conseqüència, les moltes hores de feina destinades i que es destinen per part del Servei municipal de Biblioteques d'Artà, suposen un valor únic, aprofitable per a la difusió del coneixement del municipi, del que no disposen els altres municipis. Entenem que aquest és un valor que s'ha d'explotar, permetent-ne el seu ús (accés) il·limitat i universal, talment i com s'ha de fer amb el patrimoni històric tradicional (immoble o etnològic).

[Fig. 5. Dossier de premsa a la Intraweb municipal.
Recerca d'articles sobre "Esports"]

La darrera resposta al respecte de la nostra proposta, va ser que s'havia demanat "un pressupost per tal de valorar-ho". Esperam que la valoració del que s'hagi d'invertir tengui present, a més de la despesa que comportin les operacions informàtiques (no sabem quines: organització d'una nova base perquè l'actual no es pot fer pública? Disseny d'una nova interface?), l'augment en la presència d'Artà i la Colònia a la web, la feina invertida i que s'hi ha de continuar invertint (irenunciable per nosaltres), la feina que s'hi hauria d'invertir també en el nostre parer per a digitalitzar, descriure, penjar i organitzar, el dossier des de 2007 retrospectivament (fins a 1991), i la seva utilitat per a les artanenques i a les colonieres, als efectes de poder recuperar informacions publicades en el passat que lis pugui resultar d'interès.

Si el pressupost resultàs -encara tenint en compte tot això- "inassumible", proposarem alternatives com, per exemple, conveniar amb algun centre d'ensenyament d'informàtica (Na Camel·la, sense haver d'anar més lluny), algun tipus de col·laboració que possibiliti que els estudiants puguin fer pràctiques amb material real com aquest; o convocatòria d'algun concurs; beca per a la digitalització retrospectiva, etc.

divendres, 14 de juny del 2013

"AsfaltGate" o el dilema que s'amaga darrera les modificacions del comunicat de Batlia de dia 5 de juny[A les imatges, de dalt a baix: (1) la nostra instància del passat dia 11 de juny; (2) el comunicat de Batlia, amb el seu redactat original, de dia 5 de juny; (3) obres d'asfaltat ahir al C/ de Santa Margalida; i (4) el comunicat de Batlia de 5 de juny, amb el redactat modificat i tal i com el podeu trobar avui mateix a la web municipal]

En quin moment es modifica el comunicat de dia 5 de juny, en què el Batle d'Artà informava els mitjans i la ciutadania a la web municipal, de l'inici de les obres d'asfaltat i de l'origen dels doblers per a escometre-les? Es produeix en algun moment entre les 11 del matí del dimarts dia 11, i el matí del dimecres 12, i a rel de l'entrada, per la nostra part, d'una instància de sol·licitud d'accés a uns Informes que han d'existir, per ser preceptius per a poder prendre un Acord (o decretar) una generació de crèdit tan important com aquesta.
A la nostra instància el que férem va ser transcriure literalment el que deia el comunicat en el seu aspecte original (com hem dit, fins dimarts a les 11 aprox.) sobre aquesta operació financera municipal: les obres d'asfaltat d'alguns carrers “[...] s’han pogut realitzar gràcies a la disponibilitat econòmica del consistori i a la generació de crèdit d’ingressos afectats per venda de propietats en exercicis anteriors. El preu de les obres és de 175.000 euros i es pagaran sense haver d’augmentar ni un cèntim el deute de l’ajuntament”. Com deim, en poques hores, el comunicat de Batlia a la web municipal havia sofert una substancial modificació, i ara diu: "Aquestes obres s’han pogut realitzar gràcies a la disponibilitat econòmica del consistori i a la generació de crèdit d’ingressos afectats pels ingressos de les infraccions urbanístiques."

Segons el Batle i els Independents d'Artà, s'hauria volgut corregir "una equivocació", la qual ens resulta del tot inversemblant, atès que es tracta de la inversió, amb doblers exclussivament municipals, més important feta aquesta legislatura. També ens sorprén que se'ns acusi de cercar "titulars"; bé, no creiem que els molestàs que la premsa es fes ressó, al seu dia, del comunicat de Batlia descrivint les obres. Nosaltres hem de fiscalitzar les actuacions de l'equip de govern, i és el que fem.
A pesar que el Batle d'Artà encara no ens ha enviat aquests documents (dels quals diposa, i que en tenir-los en format electrònic, ens podria haver fet arribar fa dies: una mostra més de la seva voluntat de transparència i de facilitar la participació i la feina del nostre regidor), aquesta modificació en el comunicat ens indica que la generació de crèdit ha de venir de la desafectació d'una partida de 242.908,38 euros, que venen de diferents multes per infraccions urbanístiques.
Cal recordar que la principal d'aquestes multes, és la que va pagar un famós esportista de la raqueta al Consell de Mallorca, per més de 200 mil €. També ens pareix oportú recordar que, per mor de la pèssima gestió del govern municipal quan es detectaren les obres il·legals (govern que estava aleshores dirigit pel mateix grup polític que ara governa l'Ajuntament) i a pesar de les denúncies dels ecosocialistes (Julen Adrián: Els Verds d'Artà), l'Ajuntament va deixar de cobrar quantitats de doblers molt importants a la resta de responsables d'aquelles obres il·legals (http://disurbia.blogalia.com/historias/27618). Pareix que la història, d'alguna manera, es repeteix. I que es pretén amagar-ho.
El Batle d'Artà té un dilema molt important, que suposam que haurà d'enfrontar algun dia. Si no vol assumir la seva obligació de resoldre els expedients de restabliment de la legalitat, ni delegar aquesta responsabilitat en òrgans de govern col·legiat (Junta de Govern, o Ple), s'hauran de delegar les competències en vigilància i aplicació de la Disciplina Urbanística en l'Agència insular creada amb aquests efectes la legislatura passada (http://www.agenciaprotecciourbanistica.net/); proposta que ja va formular la darrera sessió plenària, però que no ens consta que a dia d'avui hagi fet res de cara a avançar en el conveni amb l'Agència. El problema de la delegació, és que, per exemple, l'any que ve, si aquesta delegació de competències es dugués a terme, ja no es podrien pressupostar els devers 200.000 euros que enguany hi ha pressupostats, per concepte de sancions urbanístiques. És a dir, hi haurà menys disponibilitat per a, per exemple, asfaltar carrers.

Els ecosocialistes sí tenim clar que, o bé s'aplica la Llei 10/1990, de Disciplina Urbanística integralment, o bé s'ha de delegar en l'Agència. Les manipulacions informatives del Batle d'Artà demostren, en el nostre parer, que no ho té tant clar; que el que voldria és continuar amb l'habitual perversió d'aquesta Llei: cobrar les sancions, i oblidar el principal objectiu de la nosme, que és el restablimnt de la legalitat...