dimarts, 30 de desembre del 2008

Comunicat d'Eu-Ev de Capdepera

Capdepera, 31 de desembre de 2008

Eu-Ev de Capdepera exigeix l'assumpció de responsabilitats polítiques per la tramitació que va envoltar les obres de l'Hotel Son Moll

Consideren tan necessària la dimissió del Batle, com un canvi real en les polítiques d'urbanisme al municipi, exigència formulada sempre tant des de l'oposició com dins de l'equip de govern.

1.- El cas:
1.a. NO S'OBRE EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍTICA.
Tenint coneixement de l'inici de les obres, no es va impedir que continuassin.
Aquest fet comporta responsabilitats polítiques i fins i tot, pot ser que penals, i el batle de l'Ajuntament de Capdepera n'és un dels corresponsables.
El batle va tenir coneixement en tot moment de les circumstàncies legals i de fet que envoltaven aquesta obra. No es va obligar a aturar les obres, ni es va obrir expedient de disciplina urbanística, ni es va precintar el recinte.

1.b. NO ES TRAMITA L'EXPEDIENT D'OBRES D'ACORD AMB LA NORMATIVA.
Es tramitava una llicència de rehabilitació i modernització d’un hotel fora d’ordenació en situació B1. Segons les NNSS en vigor, en els edificis en situació B1 -“aquellos que entre medianeras o aislados cuya altura exceda en más de un 75% de la permitida en la zona por estas NNSS”- només es permetran “las obras encaminadas a adecuarlas a la situación B2 así como obras de higiene, hornato, salubridad, pequeñas obras de consolidación y seguridad pero nunca obras que den lugar a aumento de volumen, así como obras de modernización y las necesarias para su adaptación a la Normativa Vigente”.
Queda clar que aquesta obra a més de ser de modernització no s’adaptava a la categoria B2. Consideram que aquest expedient d'obres s'estava informat de manera contrària a l'establert en les NNSS.

2.- Aquest no és un cas aïllat pel que fa a seguiment dels procediments legals en els expedients d'obres i de disciplina urbanística, i al llarg de la legislatura ni en disciplina urbanística ni en planificació urbanística no s'ha produït cap avanç.

3.- No es pot seguir així perquè hi ha molts exemples aquesta legislatura de deixar fer obres i activitats (“Keops”, Cala Rotja...) sense llicència, no es tramiten els expedients disciplinaris, i en la tramitació d'expedients d'obres sempre hi ha errades. En aquest cas es va permetre fer una obra d'aquestes característiques sense llicència. El departament d'urbanisme no funciona i estam fartes d'exposar-ho en distintes ocasions i llocs i motius de trobada i de feina (reunions de dilluns, juntes de govern, comissions de seguiment) i s'ha continuat sense donar-li importància. Si bé és cert que a la majoria dels Ajuntaments és habitual actuar com s'ha fet en aquest cas, també ho és que Eu-Ev a Capdepera i els regidors i regidores membres de la Coordinadora de regidors “Diògenes”, de la qual nosaltres formam part, sempre sempre ens hem ocupat de denunciar-ho. A banda d'això recordam totes les decisions preses unilateralment, com aquesta, i que nosaltres no consideràvem encertades.

4.- Per tots aquests motius, es va demanar la convocatòria d'una reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte, reunió que finalment es va celebrar el passat dia 22 de desembre. En aquesta reunió es varen exposar tots aquests fets i vàrem exigir, als representants del PSOE com a la resta dels grups que conformen l'equip de govern, l'assumpció de responsabilitats per part del màxim responsable polític d'aquests fets, en la forma de la dimissió del batle, B. Alzina Sureda (que a més es regidor d'urbanisme i estava informat de tot). Així mateix, es va emplaçar la resta de grups que conformen l'equip de govern, a reunir-se en el termini d'una setmana, cosa que no s'ha arribat a produir.

5.- Ha de quedar clar el respecte que, en tot moment, han demostrat les regidores d'Eu-Ev envers el pacte i als companys membres d'aquest, convocant la Comissió de Seguiment i exposant-hi, de manera interna, els motius pels quals consideren necessària l'assumpció de responsabiblitats polítiques.
Les explicacions i responsabilitats s'han demanat i exigit a porta tancada, i s'esperava que a la segona reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte (reunió que s'havia d'haver celebrat ahir (dia 30-12-08) i que va ser desconvocada sense més explicacions i sense consultar-nos) el PSOE donàs alguna explicació i assumís la responsabilitat de no haver tramitat correctament l'expedient d'obres i no haver iniciat el d'infracció. Tots aquests dies, aquestes regidores han evitat escrupolosament fer cap declaració en relació amb aquests fets i la situació política, respectant el compromís assolit a la reunió de la Comissió de Seguiment de dia 22 de desembre. Aquestes regidores consideren que se lis ha pres el pèl abans, durant i després de l'accident. Per exemple, és prou il·lustrador el fet que, “en responsabilitat amb el pacte de govern i fiant-me dels companys regidors que el conformen, i, en no assistir a les juntes de govern per la meva recent baixa, confiava que aquesta obra tengués la llicència pertinent. A la primera junta de govern a la que vaig assistir vaig ser assabentada que que aquesta obra no disposava de llicència. Una setmana després, el mateix dia de l'accident, el Batle ens va comunicar que s'havia obert l'expedient de disciplina urbanística per l'inici de les obres. Moments desprès ens telefona i ens comunica que no és així” -declara Maria Orts.

En definitiva, un jutge haurà de pronunciar-se sobre la part de la responsabilitat penal que pugui existir. Nosaltres el que exigim és un acte de responsabilitat política davant d'uns fets als quals l'equip de govern i el batle i regidor d'urbanisme en particular té la seva part de responsabilitat. Exigim un exercici de responsabilitat política per part de l'equip de govern en el seu conjunt, davant del poble en primera instància, exercici que no pot ser altre que el canvi dels responsables polítics -d'ofici i de fet- de batlia i d'urbanisme. La no assumpció de responsabilitats polítiques en aquest sentit i en aquests termes significaria la renúncia a demostrar que aquests fets han comportat un canvi en les polítiques urbanístiques del govern d'aquest pacte. Els partits polítics que donen recolzament a la continuïtat de B. Alzina al front de l'Ajuntament, recolzen al mateix temps una manera de fer política urbanística, de seguretat laboral, territorial i turística que aquestes regidores d'Eu-Ev de Capdepera no poden tolerar ni molt menys compartir. Pot ser que aquest batle tengui el recolzament de les patronals de la hoteleria i la construcció, als quals ja els convé aquesta política tant permissiva, però els nostres votants són treballadors i ni des del punt de vista del treball ni de la seguretat els beneficia aquesta política.

Per acabar, hem d'expressar que la responsabilitat política la demostram en la lleialtat a un pacte de govern signat, però també i sobre tot en el nostre compromís prioritari amb el nostre programa i vers els votants que li varen atorgar la seva confiança. Per això no defensam, ni defensarem mai, actuacions al marge o contraries a l'establert per la llei i en el nostre programa polític, al qual la correcta actuació dels càrrecs polítics locals en urbanisme i disciplina urbanística té un molt especial significat. Tenim molts projectes començats i en marxa, i les nostres àrees són les que millor funcionen en aquest Consistori, però no ens podem tapar els ulls i romandre dins del pacte de govern municipal a qualsevol preu.

dissabte, 27 de desembre del 2008

Resposta de la Direcció de la Mar i Litoral...

... a una instància formulada per l'Ajuntament d'Artà.
El que es demanava per part de l'Ajuntament d'Artà -a rel d'una moció de Els Verds-Esquerra d'Artà del mes de març- era:
1. La redacció d'un estudi de necessitat i viabilitat de la ubicació de zones de fondeig a la zona de litoral artanenc qualificada de Lloc d'Interès Comunitari (LIC). En el cas que es corrobori la necessitat de l'establiment d'aquest tipus de zones de fondeig, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral executarà la instal·lació dels punts de fondeig oportuns tot tramitant les corresponents autoritzacions administratives per part de la Demarcació de Costes de Illes Balears i de la Capitania Marítima a Balears.
2. Si s'escau la instal·lació de punts de fondeig i aquesta s'arriba a dur a terme, l'Ajuntament d'Artà participarà de la gestió dels mateixos.

Aquesta ha estat la resposta del Director General de la mar i Litoral, Bartomeu Calafell Salom al Batle d'Artà, Rafel Gili Sastre, de dia 1 de desembre de 2008; la transcripció és literal -la cursiva i la negreta, nostres-, pitjau aquí per a accedir a la imatge del document original:

Sr. Batle:

He rebut recentment, ja que el Servei de Litoral va ser transferit a la meva Direcció General fa algunes setmanes, l'acord del ple d'aquest Ajuntament, de data 25/03/2008, en el qual se sol·licita que per part de la Consellería de Medi Ambient es dugui a terme un estudi d'ancoratges per a embarcacions d'esbarjo i la seva posterior instal·lació i gestió en les aigües costaneres d'aquest Municipi, mitjançant la col·locació de boies que preservin els fons marins de les aigües costaneres d'aquest Municipi.

La Consellería de Medi Ambient va dur a terme, el desenvolupament del projecte Life-Posidònia amb cofinançament europeu, l'execució d'un conjunt de camps de boies a les illes, en zones especialment seleccionades en funció de la demanda de vaixells i l'abundància de posidònia dels fons. EI projecte, un projecte pilot, esta conclòs i no es pot ampliar amb ajuda financera europea.

És intenció de la Consellería, davant dels bons resultats del projecte, l'èxit del qual ha superat les expectatives, augmentar el nombre d'ancoratges d'aquest tipus, tant per la protecció que suposen per a la posidònia, com per l'ordenació de la demanda, de vegades caòtica i superior a la capacitat de platges i cales, en les àrees litorals de la xarxa Natura 2000, malgrat que, de moment, no es disposa de consignació pressupostària per a això.

S'ha de tenir en compte que al cost de les instal·lacions, s'ha de sumar el de l'explotació d'aquests camps de boies, que requereixen serveis de reserva, seguiment d'incidències, vigilància i control permanents, mitjançant uns equips humans i materials importants, així com els de reposició dels danys produïts per causes naturals i, fins i tot, pels derivats d'actes vandàlics, per la qual cosa la Consellería està estudiant les possibles solucions perfer front a tots aquests costos.

Per tot això, vull manifestar-li que, ja que gran part de la costa d'Artá esta catalogada com a zona LIC, una vegada vegem el camí mes adequat de solucionar els aspectes de finançament que li he exposat, tindrem en compte la petició formulada per aquest Ajuntament.

Atentament,

Bartomeu Calafell Salom

Director General de la mar i Litoral

Enllaços d'interès:
Diario de Mallorca, 28-08-2007: Medio Ambiente afirma que 9.000 embarcaciones emplearon sus amarres flotantes ecológicos este verano en Balears
ADN.es (Mallorca),
05-03-2008, Fonde@r sin mojarse. 400 boyas de Balears 'entrarán' en internet en mayo. La iniciativa del Govern agiliza la reserva y promoción del fondeo inocuo con la pradera de poseidonia.
Diario de Mallorca, 16-06-2008,
Comarcas. La ocupación de los puntos de fondeo rondaría en estos momentos el 32%. Los amarres ecológicos de Porto Petro, los más solicitados de la isla
.
Conselleria de Medi Ambient, 25-08-2008, Les Illes Balears registren enguany un augment notable d'usuaris de boies ecològiques.

dijous, 18 de desembre del 2008

Si ets legal, comparteix!

http://siereslegalcomparte.com

Web que defensa la legitimitat de les descàrregues P2P, i de paròdia de la del Govern de l'Estat espanyol creada per a la campanya "Si eres legal, eres legal".

Pau/Diario de Mallorca (18-12-2008)

dilluns, 15 de desembre del 2008

Nou enllaç al Blog

Es tracta del blog "Disseny obert. Software lliure per a dissenyadors", i el seu tema és el programari lliure amb aplicacions a la realització de projectes artístics i de disseny, tant amateurs com professionals o educatius.

Si voleu fer webs, blogs, treballar amb imatges, tipografia, só, video, animació, videojocs... i ho voleu fer amb programari lliure, aquest blog conté una llista de suggeriments en permanent actualització.

També té una llista d´enllaços d´interès sobre programari lliure en general i alguns materials didàctics sobre el tema.

UM-PSOE es neguen a incrementar la transparència sobre els seus béns patrimonials i activitats

Els Verds-Esquerra denuncien la voluntat d'opacitat de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà (UM-PSOE).
Han sol·licitat a la Secretaria de l'Ajuntament Informe relatiu al caràcter obligatori de l'adopció de determinades modificacions en les Declaracions de Béns patrimonials i Activitats i en el seu Registre municipal
Després que en el plenari de novembre UM i PSOE, per boca de Bartomeu Gili -UM, regidor d'Interior-, es negassin a aplicar al consistori d'Artà les darreres modificacions legals produïdes a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local referides al Registre de Declaracions Patrimonials i Activitats1, el regidor ecosocialista ha presentat al registre una petició perquè la secretària municipal informi sobre la obligatorietat de deixar constància pública dels interessos econòmics dels regidors i alts càrrecs de l'administració Local en els termes de les esmentades modificacions.

La moció presentada per Els Verds- Esquerra, i recolzada per la resta de grups de l'oposició, pretenia posar al dia els mecanismes mínims de transparència de la política municipal, tot adaptant-los als canvis legislatius que al respecte s'han produït davant dels freqüents casos de corrupció en les administracions municipals; la moció recollia i refonia, per altra banda, propostes similars que el PSOE venia aprovant a Ajuntaments importants de tota Espanya com Getafe, Oviedo, Sevilla o Vigo.

“La sorpresa desagradable ha estat veure com els socialistes artanencs s'han plegat al discurs de l'opacitat d'UM i renuncien a allò que prediquen arreu, i fins i tot es neguen a complir i fer acomplir la legalitat, precisament quan aquestes canvis legals pretenen incrementar la transparència en la gestió municipal. En comptes de llum, UM i PSOE no fan més que projectar ombres i sospites sobre la política municipal, com per exemple amb les propostes de nous centres comercials al Polígon Industrial, que sabem a qui perjudicarà, però no els interessos econòmics què estan darrera i fins a quin punt podrien arribar a la Sala”, afirma Guillen Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà.

En opinió de Els Verds-Esquerra, la Secretària municipal ja hauria d'haver informat d'ofici que el que es demanava a la proposta presentada al plenari és d'obligat compliment; com que no ha estat així, ara Caldentey ha decidit emplaçar-la formalment per a que aclareixi l'obligatorietat que els regidors i alts càrrecs deixin constància dels seus bens i interessos en els nous termes de l'actual legislació. “No es tracta de que els regidors i alts càrrecs de l'administració local no tenguin dret a la intimitat, però l'exercici de determinats càrrecs públics dóna lloc a que aquest dret es trobi sotmès a limitacions precisament derivades del caràcter públic del càrrec, límits entre els quals es troba el Registre d'Interessos que obliga a la declaració veraç dels béns que posseeixen per a, a través d'ell, comprovar que l'exercici de la funció es realitza, no amb un interès personal i de lucre, sinó amb una exclusiva idea de servei”, afirma el regidor verd a l'exposició de motius de la sol·licitud d'informe registrada.

Els Verds-Esquerra seguiran insistint en aplicar totes les mesures necessàries per a fer més neta i transparent la política local. Segons Caldentey, “que UM, un partit freqüentment esquitxat d'escàndols, s'oposi a mesures de transparència, fins i tot les preceptives, té la seva lògica; però que ho faci el PSOE i mostri un doble llenguatge davant mocions que en uns municipis aproven i a altres no, és lamentable”.

1 L'Art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, fou modificat al seu apartat 7 per la Llei 8/2007, de 28 de maig, del Sòl. El contingut i l'abast d'aquesta modificació és, essencialment, el següent:

  • A l'anterior regulació només tenia caràcter públic el Registre d'Activitats, requerint-se per a l'accés al Registre de Béns Patrimonials acreditar un interès legítim directe. En l'actualitat ambdós Registres, el d'Activitats i el de Béns, són públics.

  • S'amplia el contingut del Registre de Béns Patrimonials, havent-se d'incloure: participació en societats de tot tipus, amb informació de societats per aquelles participades, així com liquidacions d'imposts sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, Societats.

  • Dates en què han de presentar-se les declaracions: Abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament o quan es modifiquin les circumstàncies de fet, la publicació anual en els termes que fixi l'Estatut Municipal.


Pitjau aquí per accedir a
l'escrit de Sol·licitud d'Informe de Els Verds-Esquerra d'Artà a la Secretaria de l'Ajuntament d'Artà relatiu al caràcter obligatori de l'aplicació dels canvis produïts en les Declaracions i el Registre municipal per les modificacions produïdes en la Llei de Bases de Règim Local de dia 15 de desembre de 2008.

Pitjau aquí per accedir al
model de Declaracions de Béns patrimonials i Activitats i de Causes de possible Incompatibilitat aprovat per l'Ajuntament de Getafe per Acord del Ple de dia 30 d'octubre de 2008.

Notícia relacionada:
D. Díaz/Diagonal (núm. 92), El alcalde de Oviedo, bajo sospecha.

dilluns, 8 de desembre del 2008

Denúncia del desinterès de les administracions governades per UM davant els problemes de degradació del litoral

Els Verds-Esquerra denuncien la passivitat de les administracions governades per UM davant el massiu trànsit de vehicles a Es Canons
Reclamen la intervenció de les administracions davant el procés de degradació ambiental i paisatgística i dels perills d'incendi
Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien el desinterès que demostren les administracions vers la protecció dels indrets protegits del litoral artanenc, en particular el sistema dunar de Sa Canova i Es Canons. Un dels principals factors de degradació de la qualitat ambiental i paisatgística d'aquestes zones, molt valorades pel turisme alternatiu i cultural pel seu relatiu estat de conservació és el massiu trànsit de vehicles no autoritzats que s'hi produeix, sobre tot els mesos d'estiu. Els Verds-Esquerra -i, abans, Eu/Ev- denuncien fa anys aquesta pràctica, les seves conseqüències i la permissivitat de les administracions (1), i varen proposar al Ple de l'Ajuntament el “Reglament pel qual es regula el trànsit de vehicles als espais protegits d'Artà” -aprovat per unanimitat i en vigor des de juliol de 2006 (2) -que prohibeix, específicament “Circular per platges, sistemes dunars i zones costaneres protegides” (art. 9.a).
Guillem Caldentey, regidor de la formació d'esquerres, denuncia “la passivitat de les administracions, especialment les dirigides per UM -Conselleria de Medi Ambient i Ajuntament d'Artà- i el seu desinterès per avançar en la millora de la gestió dels espais protegits d'Artà”.
El passat mes d'agost, Els Verds-Esquerra varen instar mitjançant “Queixa” les Direccions Generals de Biodiversitat i de Qualitat Ambiental i Litoral a “la urgent adopció de mesures eficaces i permanents dirigides a la limitació de l'accés de vehicles motoritzats dins aquest espai” (3). “A dia d'avui -declara el regidor-, encara esperam resposta de les distintes Direccions Generals de la Conselleria de Medi Ambient (UM) a la nostra Queixa, sense que tampoc no s'hagi produït cap intervenció per la seva banda”. Consideren, a més, que la manca de resposta per part d'aquests Organismes autonòmics suposa un incompliment de l'establert al Decret 9/2003, de 7 de febrer, Regulador de les Queixes i Iniciatives presentades a l'Administració de la Comunitat de les Illes Balears (4).
Per altra banda, Guillem Caldentey denuncia també “la manca d'interès, per part de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà (UM-PSOE) i, en particular, de la nova regidora de Medi Ambient -UM, i la tercera regidora d'aquest àrea el que duim de legislatura- en la protecció del sistema dunar de Sa Canova”, en negar-se a aprovar, la passada sessió del Ple de dia 25 de novembre, una moció de Els Verds-Esquerra per a instar la Conselleria de Medi Ambient a estudiar la inclusió d'aquest sistema dunar protegit dins la Xarxa de Patrimoni Geològic i Hidrogeològic de les Illes (5).
Els Verds-Esquerra d'Artà analitzen actualment l'esmentada proposta de Xarxa de Patrimoni Geològic i Hidrogeològic de les Illes per a formular Suggeriments i/o Al·legacions en el sentit d'instar la Conselleria de Medi Ambient a l'estudi de la possible inclusió d'aquests i altres indrets dins de la mateixa.

(1) Consultau, per exemple, el comunicat de dia 30 de juliol de 2006 o el de dia 27 de gener de 2007.
(2) Accediu a la publicació, al BOIB núm. 97 de dia 11 de juliol de 2006, de l'aprovació definitiva d'aquest Reglament i al seu redactat.
(3) Accediu al comunicat de Els Verds-Esquerra de dia 17 d'agost de 2008. Entre d'altres conseqüències, a la Queixa s'exposava que “la circulació i estacionament de vehicles arriba a donar-se ben damunt les roques, fent malbé la flora i fauna de l'espai i provocant un important impacte paisatgístic i ambiental. A més, l'accés dels vehicles comporta l'increment del perill d'incendis als boscs de pins que s'hi troben, un especial increment de fems transportats dins dels mateixos vehicles i la pràctica dels abocaments il·legals d'enderrocs de construcció i restes de jardineria, i a determinats punts perill d'esfondrament del sòl pròxim a la vorera de la mar”. Si voleu accedir a l'escrit de Queixa, pitjau aquí.
(4) Accediu al Decret publicat al BOIB núm. 21, de 15-02-03, que estipula, al seu art. 4.5, que “La resposta s’haurà de notificar dins el termini màxim de quinze dies hàbils des de l’endemà de la recepció de la queixa”.
(5) La direcció General de Recursos Hídrics ha anunciat la inclusió d'altres sistemes dunars dins aquesta Xarxa balear, com ara el sistema de paleodunes de s'Estret des Temps (Santanyí) i el sistema platja-duna de Es Trenc: vegeu l'article aparegut a Diario de Mallorca del passat dia 19 de novembre. Pitjau aquí per accedir a la Moció presentada per Els Verds-Esquerra d'Artà la passada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà de dia 25 de novembre de 2008.

diumenge, 7 de desembre del 2008

PAU/Diariode Mallorca 06-12-2008

dimarts, 2 de desembre del 2008

Sentència 303/08 que declara la nul·litat de l'acte de suspensió de sou i feina per dos anys del Cap de la Policia Local d'Artà

La Justícia estima el recurs interposat contra l'Ajuntament d'Artà pel Cap de la Policia Local i anul·la l'acte de suspensió de sou i feina

Els Verds-Esquerra d'Artà exigeixen l'assumpció de responsabilitats polítiques d' UM-PSOE

Amb data de 29 d'octubre, el Jutjat del Contenciós-Administratiu Núm. 1 de Palma va fallar “[...] Estimar el recurs contenciós-administratiu interposat a instància de S. Mestre Ginard en contra del Decret d'Alcaldia de data set de febrer de dos mil set, pel qual s'imposa al demandant la sanció de dos anys de suspensió de funcions i pèrdua de remuneracions durant aquest mateix període i en conseqüència Anul·lar aquest acte administratiu, en ésser contrari a Dret [...]”.

Aquesta sentència ha esdevingut ferma en no haver-se interposat recurs d'apel·lació davant del Jutjat en el termini de quinze dies. El Decret d'Alcaldia de dia 7 de febrer de 2007 consistia en la suspensió, per un període de dos anys, de funcions i sou al Cap de la Policia d'Artà, per una presumpta falta greu d'abús d'atribucions. Aquest acte administratiu es fonamentava en la denúncia de dos agents de la mateixa Policia d'Artà, denúncia segons la qual el Cap de la Policia els havia desautoritzat amb ocasió d'una detenció. No obstant les al·legacions presentades pel Cap de la Policia a rel de la incoació de l'expedient disciplinari, la batlessa d'Artà, M. Francisca Servera Pascual, va resoldre procedir a la suspensió de sou i funcions per dos anys mitjançant el Decret anteriorment esmentat1.

El Cap de la Policia va formular ahir, mitjançant Instància a l'Ajuntament d'Artà, sol·licitud de reincorporació immediata al seu lloc de feina i d'abonament de les quantitats salarials devengades.

Guillem Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà, va demanar a l'equip de govern de l'Ajuntament (UM-PSOE) en el transcurs de la passada sessió ordinària del Ple de dia 25 de novembre de 2008 si no s'assumirien responsabilitats polítiques a la vista d'aquesta sentència que anul·la el Decret de batlia de dia set de febrer de 2007. El regidor d'Interior -B. Gili, UM-, va ser ben contundent i va declarar en el plenari que a l'equip de govern no es considerava assumir cap responsabilitat.

Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen durament la negativa de l'equip de govern d'assumir cap responsabilitat. L'any 2009 (any de forta retallada pressupostària per la crisi), aquest Ajuntament amb tota probabilitat haurà de fer front a una despesa propera als 90.000 euros només en concepte del sou que el Cap de la Policia d'Artà ha deixat de percebre des del moment de la suspensió de sou i feina decretada el mes de febrer de 2007. Aquesta despesa es podria incrementar en el cas que l'Ajuntament no el reintegri immediatament, motiu pel qual demanen un major grau de diligència i responsabilitat en aquesta tramitació (2).

S'ha de recordar que la llavors batlessa d'Artà, M. F. Servera (PSOE), principal responsable d'aquest afer, governava amb UM; i que l'esmentada batlessa va ser criticada per EU-EV per encobrir dos policies denunciats per falsedat en document públic3. Un d'aquests dos agents d'aquest altre afer era el que, prèviament, havia denunciat l'aleshores Cap de la Policia Local, fet que va acabar desembocant en la sentència 303/08, del passat 29 d'octubre. D'altra banda, s'ha de recordar que l'ex-cap de policia está imputat en una altra causa en fase de diligències prèvies.

La crisi que travessa la Policia Local d'Artà sembla lluny d'estar resolta. La gestió del cap interí de la Policia Local, un agent que quan va ser nomenat en Comissió de Serveis no tenia experiència ni titulació en comandament ni titulació de català4 -mentre que es va prescindir d'agents locals amb els requisits, formació i experiència necessaris-, ha estat molt contestada per la plantilla. Una imatge més del clientelisme i l'enxufisme d'UM-PSOE.

1Per a més informació, consultau la crònica d'A. Bassa publicada al Diari de Balears dia 21 de febrer de 2007.

(2) La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, al seu article 98.4, és ben clara al respecte, i diu el següent: "Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión."

3Consultau aquí la nota de Eu/Ev de 24 de febrer de 2007.

3Consultau aquí les preguntes/respostes d'Els Verds-Esquerra sobre l'actual Cap de la Policia en Comissió de Serveis, en l'Acta de la Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà de dia 27 de juliol de 2008.