dimarts, 30 de desembre del 2008

Comunicat d'Eu-Ev de Capdepera

Capdepera, 31 de desembre de 2008

Eu-Ev de Capdepera exigeix l'assumpció de responsabilitats polítiques per la tramitació que va envoltar les obres de l'Hotel Son Moll

Consideren tan necessària la dimissió del Batle, com un canvi real en les polítiques d'urbanisme al municipi, exigència formulada sempre tant des de l'oposició com dins de l'equip de govern.

1.- El cas:
1.a. NO S'OBRE EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍTICA.
Tenint coneixement de l'inici de les obres, no es va impedir que continuassin.
Aquest fet comporta responsabilitats polítiques i fins i tot, pot ser que penals, i el batle de l'Ajuntament de Capdepera n'és un dels corresponsables.
El batle va tenir coneixement en tot moment de les circumstàncies legals i de fet que envoltaven aquesta obra. No es va obligar a aturar les obres, ni es va obrir expedient de disciplina urbanística, ni es va precintar el recinte.

1.b. NO ES TRAMITA L'EXPEDIENT D'OBRES D'ACORD AMB LA NORMATIVA.
Es tramitava una llicència de rehabilitació i modernització d’un hotel fora d’ordenació en situació B1. Segons les NNSS en vigor, en els edificis en situació B1 -“aquellos que entre medianeras o aislados cuya altura exceda en más de un 75% de la permitida en la zona por estas NNSS”- només es permetran “las obras encaminadas a adecuarlas a la situación B2 así como obras de higiene, hornato, salubridad, pequeñas obras de consolidación y seguridad pero nunca obras que den lugar a aumento de volumen, así como obras de modernización y las necesarias para su adaptación a la Normativa Vigente”.
Queda clar que aquesta obra a més de ser de modernització no s’adaptava a la categoria B2. Consideram que aquest expedient d'obres s'estava informat de manera contrària a l'establert en les NNSS.

2.- Aquest no és un cas aïllat pel que fa a seguiment dels procediments legals en els expedients d'obres i de disciplina urbanística, i al llarg de la legislatura ni en disciplina urbanística ni en planificació urbanística no s'ha produït cap avanç.

3.- No es pot seguir així perquè hi ha molts exemples aquesta legislatura de deixar fer obres i activitats (“Keops”, Cala Rotja...) sense llicència, no es tramiten els expedients disciplinaris, i en la tramitació d'expedients d'obres sempre hi ha errades. En aquest cas es va permetre fer una obra d'aquestes característiques sense llicència. El departament d'urbanisme no funciona i estam fartes d'exposar-ho en distintes ocasions i llocs i motius de trobada i de feina (reunions de dilluns, juntes de govern, comissions de seguiment) i s'ha continuat sense donar-li importància. Si bé és cert que a la majoria dels Ajuntaments és habitual actuar com s'ha fet en aquest cas, també ho és que Eu-Ev a Capdepera i els regidors i regidores membres de la Coordinadora de regidors “Diògenes”, de la qual nosaltres formam part, sempre sempre ens hem ocupat de denunciar-ho. A banda d'això recordam totes les decisions preses unilateralment, com aquesta, i que nosaltres no consideràvem encertades.

4.- Per tots aquests motius, es va demanar la convocatòria d'una reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte, reunió que finalment es va celebrar el passat dia 22 de desembre. En aquesta reunió es varen exposar tots aquests fets i vàrem exigir, als representants del PSOE com a la resta dels grups que conformen l'equip de govern, l'assumpció de responsabilitats per part del màxim responsable polític d'aquests fets, en la forma de la dimissió del batle, B. Alzina Sureda (que a més es regidor d'urbanisme i estava informat de tot). Així mateix, es va emplaçar la resta de grups que conformen l'equip de govern, a reunir-se en el termini d'una setmana, cosa que no s'ha arribat a produir.

5.- Ha de quedar clar el respecte que, en tot moment, han demostrat les regidores d'Eu-Ev envers el pacte i als companys membres d'aquest, convocant la Comissió de Seguiment i exposant-hi, de manera interna, els motius pels quals consideren necessària l'assumpció de responsabiblitats polítiques.
Les explicacions i responsabilitats s'han demanat i exigit a porta tancada, i s'esperava que a la segona reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte (reunió que s'havia d'haver celebrat ahir (dia 30-12-08) i que va ser desconvocada sense més explicacions i sense consultar-nos) el PSOE donàs alguna explicació i assumís la responsabilitat de no haver tramitat correctament l'expedient d'obres i no haver iniciat el d'infracció. Tots aquests dies, aquestes regidores han evitat escrupolosament fer cap declaració en relació amb aquests fets i la situació política, respectant el compromís assolit a la reunió de la Comissió de Seguiment de dia 22 de desembre. Aquestes regidores consideren que se lis ha pres el pèl abans, durant i després de l'accident. Per exemple, és prou il·lustrador el fet que, “en responsabilitat amb el pacte de govern i fiant-me dels companys regidors que el conformen, i, en no assistir a les juntes de govern per la meva recent baixa, confiava que aquesta obra tengués la llicència pertinent. A la primera junta de govern a la que vaig assistir vaig ser assabentada que que aquesta obra no disposava de llicència. Una setmana després, el mateix dia de l'accident, el Batle ens va comunicar que s'havia obert l'expedient de disciplina urbanística per l'inici de les obres. Moments desprès ens telefona i ens comunica que no és així” -declara Maria Orts.

En definitiva, un jutge haurà de pronunciar-se sobre la part de la responsabilitat penal que pugui existir. Nosaltres el que exigim és un acte de responsabilitat política davant d'uns fets als quals l'equip de govern i el batle i regidor d'urbanisme en particular té la seva part de responsabilitat. Exigim un exercici de responsabilitat política per part de l'equip de govern en el seu conjunt, davant del poble en primera instància, exercici que no pot ser altre que el canvi dels responsables polítics -d'ofici i de fet- de batlia i d'urbanisme. La no assumpció de responsabilitats polítiques en aquest sentit i en aquests termes significaria la renúncia a demostrar que aquests fets han comportat un canvi en les polítiques urbanístiques del govern d'aquest pacte. Els partits polítics que donen recolzament a la continuïtat de B. Alzina al front de l'Ajuntament, recolzen al mateix temps una manera de fer política urbanística, de seguretat laboral, territorial i turística que aquestes regidores d'Eu-Ev de Capdepera no poden tolerar ni molt menys compartir. Pot ser que aquest batle tengui el recolzament de les patronals de la hoteleria i la construcció, als quals ja els convé aquesta política tant permissiva, però els nostres votants són treballadors i ni des del punt de vista del treball ni de la seguretat els beneficia aquesta política.

Per acabar, hem d'expressar que la responsabilitat política la demostram en la lleialtat a un pacte de govern signat, però també i sobre tot en el nostre compromís prioritari amb el nostre programa i vers els votants que li varen atorgar la seva confiança. Per això no defensam, ni defensarem mai, actuacions al marge o contraries a l'establert per la llei i en el nostre programa polític, al qual la correcta actuació dels càrrecs polítics locals en urbanisme i disciplina urbanística té un molt especial significat. Tenim molts projectes començats i en marxa, i les nostres àrees són les que millor funcionen en aquest Consistori, però no ens podem tapar els ulls i romandre dins del pacte de govern municipal a qualsevol preu.

dissabte, 27 de desembre del 2008

Resposta de la Direcció de la Mar i Litoral...

... a una instància formulada per l'Ajuntament d'Artà.
El que es demanava per part de l'Ajuntament d'Artà -a rel d'una moció de Els Verds-Esquerra d'Artà del mes de març- era:
1. La redacció d'un estudi de necessitat i viabilitat de la ubicació de zones de fondeig a la zona de litoral artanenc qualificada de Lloc d'Interès Comunitari (LIC). En el cas que es corrobori la necessitat de l'establiment d'aquest tipus de zones de fondeig, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral executarà la instal·lació dels punts de fondeig oportuns tot tramitant les corresponents autoritzacions administratives per part de la Demarcació de Costes de Illes Balears i de la Capitania Marítima a Balears.
2. Si s'escau la instal·lació de punts de fondeig i aquesta s'arriba a dur a terme, l'Ajuntament d'Artà participarà de la gestió dels mateixos.

Aquesta ha estat la resposta del Director General de la mar i Litoral, Bartomeu Calafell Salom al Batle d'Artà, Rafel Gili Sastre, de dia 1 de desembre de 2008; la transcripció és literal -la cursiva i la negreta, nostres-, pitjau aquí per a accedir a la imatge del document original:

Sr. Batle:

He rebut recentment, ja que el Servei de Litoral va ser transferit a la meva Direcció General fa algunes setmanes, l'acord del ple d'aquest Ajuntament, de data 25/03/2008, en el qual se sol·licita que per part de la Consellería de Medi Ambient es dugui a terme un estudi d'ancoratges per a embarcacions d'esbarjo i la seva posterior instal·lació i gestió en les aigües costaneres d'aquest Municipi, mitjançant la col·locació de boies que preservin els fons marins de les aigües costaneres d'aquest Municipi.

La Consellería de Medi Ambient va dur a terme, el desenvolupament del projecte Life-Posidònia amb cofinançament europeu, l'execució d'un conjunt de camps de boies a les illes, en zones especialment seleccionades en funció de la demanda de vaixells i l'abundància de posidònia dels fons. EI projecte, un projecte pilot, esta conclòs i no es pot ampliar amb ajuda financera europea.

És intenció de la Consellería, davant dels bons resultats del projecte, l'èxit del qual ha superat les expectatives, augmentar el nombre d'ancoratges d'aquest tipus, tant per la protecció que suposen per a la posidònia, com per l'ordenació de la demanda, de vegades caòtica i superior a la capacitat de platges i cales, en les àrees litorals de la xarxa Natura 2000, malgrat que, de moment, no es disposa de consignació pressupostària per a això.

S'ha de tenir en compte que al cost de les instal·lacions, s'ha de sumar el de l'explotació d'aquests camps de boies, que requereixen serveis de reserva, seguiment d'incidències, vigilància i control permanents, mitjançant uns equips humans i materials importants, així com els de reposició dels danys produïts per causes naturals i, fins i tot, pels derivats d'actes vandàlics, per la qual cosa la Consellería està estudiant les possibles solucions perfer front a tots aquests costos.

Per tot això, vull manifestar-li que, ja que gran part de la costa d'Artá esta catalogada com a zona LIC, una vegada vegem el camí mes adequat de solucionar els aspectes de finançament que li he exposat, tindrem en compte la petició formulada per aquest Ajuntament.

Atentament,

Bartomeu Calafell Salom

Director General de la mar i Litoral

Enllaços d'interès:
Diario de Mallorca, 28-08-2007: Medio Ambiente afirma que 9.000 embarcaciones emplearon sus amarres flotantes ecológicos este verano en Balears
ADN.es (Mallorca),
05-03-2008, Fonde@r sin mojarse. 400 boyas de Balears 'entrarán' en internet en mayo. La iniciativa del Govern agiliza la reserva y promoción del fondeo inocuo con la pradera de poseidonia.
Diario de Mallorca, 16-06-2008,
Comarcas. La ocupación de los puntos de fondeo rondaría en estos momentos el 32%. Los amarres ecológicos de Porto Petro, los más solicitados de la isla
.
Conselleria de Medi Ambient, 25-08-2008, Les Illes Balears registren enguany un augment notable d'usuaris de boies ecològiques.

dijous, 18 de desembre del 2008

Si ets legal, comparteix!

http://siereslegalcomparte.com

Web que defensa la legitimitat de les descàrregues P2P, i de paròdia de la del Govern de l'Estat espanyol creada per a la campanya "Si eres legal, eres legal".

Pau/Diario de Mallorca (18-12-2008)

dilluns, 15 de desembre del 2008

Nou enllaç al Blog

Es tracta del blog "Disseny obert. Software lliure per a dissenyadors", i el seu tema és el programari lliure amb aplicacions a la realització de projectes artístics i de disseny, tant amateurs com professionals o educatius.

Si voleu fer webs, blogs, treballar amb imatges, tipografia, só, video, animació, videojocs... i ho voleu fer amb programari lliure, aquest blog conté una llista de suggeriments en permanent actualització.

També té una llista d´enllaços d´interès sobre programari lliure en general i alguns materials didàctics sobre el tema.

UM-PSOE es neguen a incrementar la transparència sobre els seus béns patrimonials i activitats

Els Verds-Esquerra denuncien la voluntat d'opacitat de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà (UM-PSOE).
Han sol·licitat a la Secretaria de l'Ajuntament Informe relatiu al caràcter obligatori de l'adopció de determinades modificacions en les Declaracions de Béns patrimonials i Activitats i en el seu Registre municipal
Després que en el plenari de novembre UM i PSOE, per boca de Bartomeu Gili -UM, regidor d'Interior-, es negassin a aplicar al consistori d'Artà les darreres modificacions legals produïdes a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local referides al Registre de Declaracions Patrimonials i Activitats1, el regidor ecosocialista ha presentat al registre una petició perquè la secretària municipal informi sobre la obligatorietat de deixar constància pública dels interessos econòmics dels regidors i alts càrrecs de l'administració Local en els termes de les esmentades modificacions.

La moció presentada per Els Verds- Esquerra, i recolzada per la resta de grups de l'oposició, pretenia posar al dia els mecanismes mínims de transparència de la política municipal, tot adaptant-los als canvis legislatius que al respecte s'han produït davant dels freqüents casos de corrupció en les administracions municipals; la moció recollia i refonia, per altra banda, propostes similars que el PSOE venia aprovant a Ajuntaments importants de tota Espanya com Getafe, Oviedo, Sevilla o Vigo.

“La sorpresa desagradable ha estat veure com els socialistes artanencs s'han plegat al discurs de l'opacitat d'UM i renuncien a allò que prediquen arreu, i fins i tot es neguen a complir i fer acomplir la legalitat, precisament quan aquestes canvis legals pretenen incrementar la transparència en la gestió municipal. En comptes de llum, UM i PSOE no fan més que projectar ombres i sospites sobre la política municipal, com per exemple amb les propostes de nous centres comercials al Polígon Industrial, que sabem a qui perjudicarà, però no els interessos econòmics què estan darrera i fins a quin punt podrien arribar a la Sala”, afirma Guillen Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà.

En opinió de Els Verds-Esquerra, la Secretària municipal ja hauria d'haver informat d'ofici que el que es demanava a la proposta presentada al plenari és d'obligat compliment; com que no ha estat així, ara Caldentey ha decidit emplaçar-la formalment per a que aclareixi l'obligatorietat que els regidors i alts càrrecs deixin constància dels seus bens i interessos en els nous termes de l'actual legislació. “No es tracta de que els regidors i alts càrrecs de l'administració local no tenguin dret a la intimitat, però l'exercici de determinats càrrecs públics dóna lloc a que aquest dret es trobi sotmès a limitacions precisament derivades del caràcter públic del càrrec, límits entre els quals es troba el Registre d'Interessos que obliga a la declaració veraç dels béns que posseeixen per a, a través d'ell, comprovar que l'exercici de la funció es realitza, no amb un interès personal i de lucre, sinó amb una exclusiva idea de servei”, afirma el regidor verd a l'exposició de motius de la sol·licitud d'informe registrada.

Els Verds-Esquerra seguiran insistint en aplicar totes les mesures necessàries per a fer més neta i transparent la política local. Segons Caldentey, “que UM, un partit freqüentment esquitxat d'escàndols, s'oposi a mesures de transparència, fins i tot les preceptives, té la seva lògica; però que ho faci el PSOE i mostri un doble llenguatge davant mocions que en uns municipis aproven i a altres no, és lamentable”.

1 L'Art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, fou modificat al seu apartat 7 per la Llei 8/2007, de 28 de maig, del Sòl. El contingut i l'abast d'aquesta modificació és, essencialment, el següent:

 • A l'anterior regulació només tenia caràcter públic el Registre d'Activitats, requerint-se per a l'accés al Registre de Béns Patrimonials acreditar un interès legítim directe. En l'actualitat ambdós Registres, el d'Activitats i el de Béns, són públics.

 • S'amplia el contingut del Registre de Béns Patrimonials, havent-se d'incloure: participació en societats de tot tipus, amb informació de societats per aquelles participades, així com liquidacions d'imposts sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, Societats.

 • Dates en què han de presentar-se les declaracions: Abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament o quan es modifiquin les circumstàncies de fet, la publicació anual en els termes que fixi l'Estatut Municipal.


Pitjau aquí per accedir a
l'escrit de Sol·licitud d'Informe de Els Verds-Esquerra d'Artà a la Secretaria de l'Ajuntament d'Artà relatiu al caràcter obligatori de l'aplicació dels canvis produïts en les Declaracions i el Registre municipal per les modificacions produïdes en la Llei de Bases de Règim Local de dia 15 de desembre de 2008.

Pitjau aquí per accedir al
model de Declaracions de Béns patrimonials i Activitats i de Causes de possible Incompatibilitat aprovat per l'Ajuntament de Getafe per Acord del Ple de dia 30 d'octubre de 2008.

Notícia relacionada:
D. Díaz/Diagonal (núm. 92), El alcalde de Oviedo, bajo sospecha.

dilluns, 8 de desembre del 2008

Denúncia del desinterès de les administracions governades per UM davant els problemes de degradació del litoral

Els Verds-Esquerra denuncien la passivitat de les administracions governades per UM davant el massiu trànsit de vehicles a Es Canons
Reclamen la intervenció de les administracions davant el procés de degradació ambiental i paisatgística i dels perills d'incendi
Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien el desinterès que demostren les administracions vers la protecció dels indrets protegits del litoral artanenc, en particular el sistema dunar de Sa Canova i Es Canons. Un dels principals factors de degradació de la qualitat ambiental i paisatgística d'aquestes zones, molt valorades pel turisme alternatiu i cultural pel seu relatiu estat de conservació és el massiu trànsit de vehicles no autoritzats que s'hi produeix, sobre tot els mesos d'estiu. Els Verds-Esquerra -i, abans, Eu/Ev- denuncien fa anys aquesta pràctica, les seves conseqüències i la permissivitat de les administracions (1), i varen proposar al Ple de l'Ajuntament el “Reglament pel qual es regula el trànsit de vehicles als espais protegits d'Artà” -aprovat per unanimitat i en vigor des de juliol de 2006 (2) -que prohibeix, específicament “Circular per platges, sistemes dunars i zones costaneres protegides” (art. 9.a).
Guillem Caldentey, regidor de la formació d'esquerres, denuncia “la passivitat de les administracions, especialment les dirigides per UM -Conselleria de Medi Ambient i Ajuntament d'Artà- i el seu desinterès per avançar en la millora de la gestió dels espais protegits d'Artà”.
El passat mes d'agost, Els Verds-Esquerra varen instar mitjançant “Queixa” les Direccions Generals de Biodiversitat i de Qualitat Ambiental i Litoral a “la urgent adopció de mesures eficaces i permanents dirigides a la limitació de l'accés de vehicles motoritzats dins aquest espai” (3). “A dia d'avui -declara el regidor-, encara esperam resposta de les distintes Direccions Generals de la Conselleria de Medi Ambient (UM) a la nostra Queixa, sense que tampoc no s'hagi produït cap intervenció per la seva banda”. Consideren, a més, que la manca de resposta per part d'aquests Organismes autonòmics suposa un incompliment de l'establert al Decret 9/2003, de 7 de febrer, Regulador de les Queixes i Iniciatives presentades a l'Administració de la Comunitat de les Illes Balears (4).
Per altra banda, Guillem Caldentey denuncia també “la manca d'interès, per part de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà (UM-PSOE) i, en particular, de la nova regidora de Medi Ambient -UM, i la tercera regidora d'aquest àrea el que duim de legislatura- en la protecció del sistema dunar de Sa Canova”, en negar-se a aprovar, la passada sessió del Ple de dia 25 de novembre, una moció de Els Verds-Esquerra per a instar la Conselleria de Medi Ambient a estudiar la inclusió d'aquest sistema dunar protegit dins la Xarxa de Patrimoni Geològic i Hidrogeològic de les Illes (5).
Els Verds-Esquerra d'Artà analitzen actualment l'esmentada proposta de Xarxa de Patrimoni Geològic i Hidrogeològic de les Illes per a formular Suggeriments i/o Al·legacions en el sentit d'instar la Conselleria de Medi Ambient a l'estudi de la possible inclusió d'aquests i altres indrets dins de la mateixa.

(1) Consultau, per exemple, el comunicat de dia 30 de juliol de 2006 o el de dia 27 de gener de 2007.
(2) Accediu a la publicació, al BOIB núm. 97 de dia 11 de juliol de 2006, de l'aprovació definitiva d'aquest Reglament i al seu redactat.
(3) Accediu al comunicat de Els Verds-Esquerra de dia 17 d'agost de 2008. Entre d'altres conseqüències, a la Queixa s'exposava que “la circulació i estacionament de vehicles arriba a donar-se ben damunt les roques, fent malbé la flora i fauna de l'espai i provocant un important impacte paisatgístic i ambiental. A més, l'accés dels vehicles comporta l'increment del perill d'incendis als boscs de pins que s'hi troben, un especial increment de fems transportats dins dels mateixos vehicles i la pràctica dels abocaments il·legals d'enderrocs de construcció i restes de jardineria, i a determinats punts perill d'esfondrament del sòl pròxim a la vorera de la mar”. Si voleu accedir a l'escrit de Queixa, pitjau aquí.
(4) Accediu al Decret publicat al BOIB núm. 21, de 15-02-03, que estipula, al seu art. 4.5, que “La resposta s’haurà de notificar dins el termini màxim de quinze dies hàbils des de l’endemà de la recepció de la queixa”.
(5) La direcció General de Recursos Hídrics ha anunciat la inclusió d'altres sistemes dunars dins aquesta Xarxa balear, com ara el sistema de paleodunes de s'Estret des Temps (Santanyí) i el sistema platja-duna de Es Trenc: vegeu l'article aparegut a Diario de Mallorca del passat dia 19 de novembre. Pitjau aquí per accedir a la Moció presentada per Els Verds-Esquerra d'Artà la passada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà de dia 25 de novembre de 2008.

diumenge, 7 de desembre del 2008

PAU/Diariode Mallorca 06-12-2008

dimarts, 2 de desembre del 2008

Sentència 303/08 que declara la nul·litat de l'acte de suspensió de sou i feina per dos anys del Cap de la Policia Local d'Artà

La Justícia estima el recurs interposat contra l'Ajuntament d'Artà pel Cap de la Policia Local i anul·la l'acte de suspensió de sou i feina

Els Verds-Esquerra d'Artà exigeixen l'assumpció de responsabilitats polítiques d' UM-PSOE

Amb data de 29 d'octubre, el Jutjat del Contenciós-Administratiu Núm. 1 de Palma va fallar “[...] Estimar el recurs contenciós-administratiu interposat a instància de S. Mestre Ginard en contra del Decret d'Alcaldia de data set de febrer de dos mil set, pel qual s'imposa al demandant la sanció de dos anys de suspensió de funcions i pèrdua de remuneracions durant aquest mateix període i en conseqüència Anul·lar aquest acte administratiu, en ésser contrari a Dret [...]”.

Aquesta sentència ha esdevingut ferma en no haver-se interposat recurs d'apel·lació davant del Jutjat en el termini de quinze dies. El Decret d'Alcaldia de dia 7 de febrer de 2007 consistia en la suspensió, per un període de dos anys, de funcions i sou al Cap de la Policia d'Artà, per una presumpta falta greu d'abús d'atribucions. Aquest acte administratiu es fonamentava en la denúncia de dos agents de la mateixa Policia d'Artà, denúncia segons la qual el Cap de la Policia els havia desautoritzat amb ocasió d'una detenció. No obstant les al·legacions presentades pel Cap de la Policia a rel de la incoació de l'expedient disciplinari, la batlessa d'Artà, M. Francisca Servera Pascual, va resoldre procedir a la suspensió de sou i funcions per dos anys mitjançant el Decret anteriorment esmentat1.

El Cap de la Policia va formular ahir, mitjançant Instància a l'Ajuntament d'Artà, sol·licitud de reincorporació immediata al seu lloc de feina i d'abonament de les quantitats salarials devengades.

Guillem Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà, va demanar a l'equip de govern de l'Ajuntament (UM-PSOE) en el transcurs de la passada sessió ordinària del Ple de dia 25 de novembre de 2008 si no s'assumirien responsabilitats polítiques a la vista d'aquesta sentència que anul·la el Decret de batlia de dia set de febrer de 2007. El regidor d'Interior -B. Gili, UM-, va ser ben contundent i va declarar en el plenari que a l'equip de govern no es considerava assumir cap responsabilitat.

Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen durament la negativa de l'equip de govern d'assumir cap responsabilitat. L'any 2009 (any de forta retallada pressupostària per la crisi), aquest Ajuntament amb tota probabilitat haurà de fer front a una despesa propera als 90.000 euros només en concepte del sou que el Cap de la Policia d'Artà ha deixat de percebre des del moment de la suspensió de sou i feina decretada el mes de febrer de 2007. Aquesta despesa es podria incrementar en el cas que l'Ajuntament no el reintegri immediatament, motiu pel qual demanen un major grau de diligència i responsabilitat en aquesta tramitació (2).

S'ha de recordar que la llavors batlessa d'Artà, M. F. Servera (PSOE), principal responsable d'aquest afer, governava amb UM; i que l'esmentada batlessa va ser criticada per EU-EV per encobrir dos policies denunciats per falsedat en document públic3. Un d'aquests dos agents d'aquest altre afer era el que, prèviament, havia denunciat l'aleshores Cap de la Policia Local, fet que va acabar desembocant en la sentència 303/08, del passat 29 d'octubre. D'altra banda, s'ha de recordar que l'ex-cap de policia está imputat en una altra causa en fase de diligències prèvies.

La crisi que travessa la Policia Local d'Artà sembla lluny d'estar resolta. La gestió del cap interí de la Policia Local, un agent que quan va ser nomenat en Comissió de Serveis no tenia experiència ni titulació en comandament ni titulació de català4 -mentre que es va prescindir d'agents locals amb els requisits, formació i experiència necessaris-, ha estat molt contestada per la plantilla. Una imatge més del clientelisme i l'enxufisme d'UM-PSOE.

1Per a més informació, consultau la crònica d'A. Bassa publicada al Diari de Balears dia 21 de febrer de 2007.

(2) La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, al seu article 98.4, és ben clara al respecte, i diu el següent: "Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión."

3Consultau aquí la nota de Eu/Ev de 24 de febrer de 2007.

3Consultau aquí les preguntes/respostes d'Els Verds-Esquerra sobre l'actual Cap de la Policia en Comissió de Serveis, en l'Acta de la Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà de dia 27 de juliol de 2008.

diumenge, 23 de novembre del 2008

De rètols publicitaris en sòl rústic i disciplina urbanística


Creu de pedra de la Colònia, a dia 6 de novembre de 2006


Creu de pedra de la Colònia, a dia 23 de novembre de 2006

Rafel Gili es nega a obrir expedients de disciplina urbanística als infractors en sòl rústic
A instància de Els Verds-Esquerra, el Govern de les Illes retira un cartell devora la creu de la Colònia

Ja fa dos anys que Els Verds-Esquerra insten de manera sistemàtica l'equip de govern a fer complir la normativa urbanística (PTM i NNSS) relativa a la instal·lació de rètols publicitaris en sòl rústic. Poc a poc, el paisatge de l'entrada de la Colònia i la seva creu va millorant, a pesar de l'omissió, per part de l'equip de govern, del seu deure de fer complir la normativa. Les darreres setmanes, i a instàncies de Els Verds-Esquerra, l'Agència Balear de l'Aigua ha enretirat un rètol de la seva propietat que havia restat instal·lat ben a la vora de la creu (catalogada com Bé Etnològic) dos anys, i que anunciava una obra d'aquell organisme balear.

Encara resten instal·lats una sèrie de rètols i se n'han instal·lat de nous, i així serà fins que el batle es negui a incoar els corresponents expedients d'infracció. Els Verds-Esquerra denuncien la forma discriminatòria d'actuar de l'equip de govern municipal (UM-PSOE) en aquest aspecte, tenint en compte que alguns empresaris han eliminat de manera voluntària els seus rètols d'aquest mateix lloc i que a altres empresaris, a altres indrets del municipi, sí se lis ha obert expedient d'infracció per idèntic motiu. També critiquen la poca vista que demostra l'equip de govern si realment vol tenir cura del paisatge del nostre municipi i potenciar un turisme de qualitat.

Novetat a la secció "Eines i Materials" del blog

Hi hem enllaçat el "Dossier" sobre les restes arqueològiques de Son Colom, a la Colònia. A destacar, l'article publicat pe'n D. Ramis et. al. al Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, que vàrem pujar per a la seva consulta ja fa uns mesos.

divendres, 21 de novembre del 2008

Proposta per la publicació dels béns patrimonials dels regidors

Fa ja més d'un any que la Llei obliga a fer públic el patrimoni i les activitats dels edils

EV-Esquerra volen que els regidors de l'Ajuntament d'Artà publiquin el seu patrimoni a la web municipal

Els Ajuntaments socialistes de Sevilla, Getafe, Oviedo i Vigo ja han fet aquest exercici de transparència.

Davant el clima de desconfiança entre la població en general sobre la ètica i l'honorabilitat dels càrrecs polítics, motivat per l'ingent número de casos de corrupció que es produeixen i es comproven gairebé a diari arreu de l'Estat espanyol, en especial a les administracions locals, i la necessitat de fer esforços per a incrementar la transparència i garantir la honorabilitat dels càrrecs electes i de la classe política en general, començant per les administracions més properes als ciutadans, que són les Entitats Locals, Els Verds-Esquerra proposaran al Ple de l'Ajuntament iniciar tots els tràmits necessaris per a adequar els Registres de les Declaracions de Béns patrimonials i d'Activitats a la modificació de la Llei de Bases del Règim Local inclosa a la Llei del Sòl de 2007. Aquesta modificació augmenta el caràcter públic d'aquestes Declaracions: la Llei estableix ara que les Declaracions dels regidors “seran publicades amb caràcter anual” i, al contrari de l'establert fins ara, en cap moment no s'indica que els ciutadans hagin de justificar un interès concret per tal de tenir-hi accés.

Guillem Caldentey, regidor de la formació d'esquerres i ecologista artanenca, considera “la transparència com a base fonamental de la confiança ciutadana” i l'adaptació a la modificació de la Llei com una “bona oportunitat per fer de l'Ajuntament d'Artà un Ajuntament pioner en transparència a les Illes, aquest país tan castigat pels casos de corrupció”. El regidor artanenc es declara optimista respecte de l'aprovació d'aquesta proposta, atès que “significa posar al dia les normes municipals i tots els grups estan interessats en donar totes les passes possibles dirigides a recuperar la confiança de la ciutadania”.

Referències hemerogràfiques:

Público, 27-07-08, “Los concejales se resisten a declarar su patrimonio”.

Público, 28-07-08, “Chaves urge a sus ediles a publicar sus bienes”.

Público, 01-10-08, “Sevilla, el primer municipio en publicar los bienes de sus ediles y directivos”.

Público, 15-10-08, “Pedro Castro publica su patrimonio e invita a sus concejales a hacer lo mismo”.

divendres, 14 de novembre del 2008

Una altra bona notícia del Consell de Mallorca: SON BACO I SON REAL SALVATS!

[Comunicat del GOB, de dia 14 de novembre de 2008]

EL GOB FELICITA AL PSOE I BLOC PER IMPULSAR LA PRESERVACIÓ DE SON BACO I SON REAL DAVANT ELS DOS PROJECTES DE CAMP DE GOLF QUE HI ESTAVEN PREVISTS.
LA COMISSIÓ INSULAR D'URBANISME HA APROVAT AVUI PER UNANIMITAT L'ÀMBIT DE DELIMITACIÓ DE LA ZONA ARQUEOLÒGICA PER A LA DECLARACIÓ DE SON REAL (A STA. MARGALIDA) COM A BÉ D'INTERÈS CULTURAL; I AMB ELS VOTS A FAVOR DE PSOE I BLOC, I TOT I ELS VOTS EN CONTRA DE UM I PP, L'INICI D'EXPEDIENT DE CADUCITAT DEL CAMP DE GOLF DE SON BACO A CAMPOS.

El PSOE i el BLOC han complit avui amb un dels seus grans compromisos com a formacions polítiques i com a part del pacte de governabilitat del Consell de Mallorca: no permetre més camps de golf amb oferta complementària.

Avui, a la Comissió Insular d'Urbanisme s'han donat les passes necessàries per evitar els camps de golf prevists a Son Real (Santa Margalida) i Son Baco (Campos). Per una banda, la delimitació de l'àmbit de la zona arqueològica per a l'incoació de la declaració del BIC de Son Real, amb el vots a favor de tots els partits, i per l'altra, l'inici de l'expedient de caducitat de Son Baco, un petició que el GOB havia fet en diverses ocasions al Consell de Mallorca i que finalment avui s'ha sotmès a votació i s'ha aprovat, tot i els vots en contra del PP i de UM i gràcies al vot de qualitat de la Consellera Ma. Lluïsa Dubón. Ara aquest expedient haurà de comptar amb tres mesos de tramitació que esperam que acabin amb l'arxiu d'aquest projecte i per tant amb l'amenaça de la destrucció d'aquest indret a Campos.

SON BACO I SON REAL, DOS PAISATGES ÚNICS QUE CALIA PRESERVAR
La construcció dels camps de golf i de l’oferta complementària que es plantejava en ambdós indrets suposava la seva transformació radical, i la destrucció definitiva d’elements etnològics, arqueològics, agraris i paisatgístics de primer ordre.
Des del GOB celebram les decisions preses avui al Consell de Mallorca i donam l'especial enhorabona al PSOE i al Bloc, tot i haver de lamentar que en el cas de Son BACO, la iniciativa hagi hagut de ser aprovada amb els vots en contra del PP i especialment d'UM. Un partit que també forma part del pacte de govern al Consell de Mallorca i que, tal i com els altres dos partits que el composen, havia assumit el compromís de no aprovar més camps de golf amb oferta complementària.
En aquest cas, UM ha posat de manifest el seu suport total a aquestes infrastructures i a seguir amb un model turístic i econòmic obsolet, que destrueix el territori i que pensa exclusivament en seguir construint més i generar riqueses per a uns pocs, a una Mallorca ja més que malmenada.

dilluns, 10 de novembre del 2008

Aprovació de l'APLUTM

El ple del Consell ha aprovat la iniciativa que va tenir el suport dels ajuntaments a la darrera Assemblea de batles.
El Ple del Consell ha aprovat avui els estatuts de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, que s’encarregarà de protegir la legalitat urbanística en sòl rústic.

L’acord d’avui, de dur endavant l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística, ha suposat donar el vistiplau a la modificació i ampliació d’alguns articles dels estatuts que es varen pactar en la comissió de seguiment constituïda per a la creació d’aquest organisme.

En aquest cas, s’ha establert que el Consell de Mallorca assumirà durant els tres primers anys el total del finançament de l’Agència, sense necessitat que els ajuntaments hi facin cap aportació. També s’ha inclòs, en aquest cas a l’article 25, que tots els ingressos de l’Agència seran considerats en el règim pressupostari i quedaran vinculats a la satisfacció de l’anualitat corresponent Els excedents dels ingressos respecte de les necessitats de manteniment seran aplicats a la dotació d’un fons propi de l’Agència, destinat preferentment a la realització d’inversions per a la conservació i la millora dels valors mediambientals, en benefici dels municipis delegants.

Així mateix, s’ha desestimat la inclusió d’un representant de la FELIB i un altre de l’AMIB al Consell de direcció de l’Agència, perquè, d’acord amb els serveis jurídics del Consell, no hi hauria un equilibri de forces entre el representants municipals i els representants del Consell.

S’ha de recordar que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, integrada pel Consell de Mallorca i els ajuntaments, desenvoluparà les funcions d’inspecció i vigilància urbanística en sòl rústic; mesures cautelars, com la suspensió d’actes edificatoris que es realitzin sense autoritzacions; tramitació d’expedients sancionadors per infracció urbanística; denúncia davant el ministeri fiscal i altres òrgans jurídics pels fets que es considerin constitutius de delicte; imposició de sancions a les persones responsables d’infraccions urbanístiques; demolició de les obres il·legalment construïdes; impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa, o instar la revisió d’ofici de les llicències d’obres contràries a la normativa urbanística i l’assessorament jurídic i tècnic als municipis que hagin delegat competències en l’Agència.

La consellera de Territori , M. Lluïsa Dubon, ha recordat que la creació d’aquesta Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca neix amb l’objectiu de recolzar als ajuntaments per fer complir les normes urbanístiques i millorar per tant el nostre territori.

dijous, 23 d’octubre del 2008

Bellpuig: Reunió de Els Verds-Esquerra+UIA amb la consellera Joana Ll. Mascaró

Els Verds-Esquerra d'Artà i la Unió d'Independents d'Artà es reuneixen amb la consellera del Departament de Cultura i Patrimoni amb l'objectiu de reforçar els compromisos de col·laboració per a la rehabilitació de Bellpuig

Esquerra presentarà a Madrid una esmena parcial als PGE perquè l'Estat participi en les actuacions de rehabilitació, dignificació i valorització del conjunt monumental

El passat dia 20, la Vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera del Departament de Cultura i Patrimoni, Joana Lluïsa Mascaró Melià, es va reunir a Palma amb els portaveus de Els Verds-Esquerra d'Artà i la Unió d'Independents d'Artà (els regidors Guillem Caldentey i Margalida Tous, respectivament) per a tractar l'estat d'execució dels plans de rehabilitació i habilitació per a la visita que aquesta institució supramunicipal, competent sobre el patrimoni històric de l'illa, ha de dur a terme al llarg d'aquesta legislatura.

La Consellera va exposar als representants artanencs quines línies d'actuació s'han iniciat per part d'aquesta institució. Per una banda, el departament d'arqueologia del Consell hi iniciat unes tasques d'anàlisi de les tasques d'excavació dutes a terme fins avui[1], de la forma com les excavacions engegades han de concloure, com de les expectatives arqueològiques que s'hi poden trobar per a l'inici de futures excavacions. Paral·lelament, el Departament de Cultura encapçalat per Maties Garcies ha encarregat a un equip d'arquitectes la revisió i modificació del projecte de reforma del monestir de Bellpuig com a lloc de visita i Centre d'Interpretació de les Esglésies del Repoblament del segle XIII a Mallorca per a la seva recuperació i posada en valor, guanyador l'any 2002 del concurs d'avantprojectes de tractament arquitectònic de l'antic monestir de Bellpuig[2] i presentat l'any 2003 per la mateixa institució. Per motiu dels canvis introduïts pel Pla Territorial de Mallorca en la consideració de l'entorn de conjunt monumental, actualment no és viable la construcció d'un nou edifici en aquest recinte, la qual cosa obliga a limitar la intervenció arquitectònica a la consolidació de les edificacions existents i a la seva habilitació per a la visita.

Els regidors artanencs varen expressar a la consellera Joana Ll. Mascaró la seva satisfacció pel fet que a la fi el Consell de Mallorca hagi iniciat de manera seriosa les actuacions necessàries per a la conservació d'aquest monument del S. XIII, una de les més importants fites de l'anomenada “arquitectura de repoblament”, així com la seva disposició a col·laborar, dins les seves possibilitats, amb el seu departament des del seu àmbit d'actuació municipal. La mateixa consellera, com altres membres del seu equip, han assumit en diverses ocasions el compromís de rescatar de l'oblit aquest conjunt monumental i de dignificar-lo i habilitar-lo per a la seva visita[3].

Per la seva banda, el Grup Parlamentari d'Esquerra al Congrés dels Diputats defensarà com a esmena parcial als Pressuposts Generals de l'Estat per a 2009 la participació de l'Estat en les actuacions per a la dignificació i habilitació per a la visita d'aquest conjunt monumental.

Els regidors de Els Verds-Esquerra d'Artà i d'Unió d'Independents d'Artà coincideixen en el fet que l'estat de conservació del conjunt de Bellpuig és crític, així com en la necessitat de cercar el consens i potenciar la coordinació de totes les administracions en la seva rehabilitació i la seva dignificació i habilitació per a la visita.[1] Per a ampliar la informació sobre les campanyes d'excavació arqueològica dutes a terme pel Consell, consultau l'article d'A. Bassa al diari Última Hora de 24 de desembre de 2004.

[3] Vegeu, per exemple, el compromís assumit per Joana Ll. Mascaró, candidata pel Bloc al Consell de Mallorca, dia 22 de maig de 2007, d'engegar un projecte de rehabilitació d'aquest importantíssim conjunt patrimonial ; vegeu també els articles de E. Martín a Diario de Mallorca i de J. Sitges al diari Última Hora, ambdós de dia 29 de juliol de 2008, sobre la visita dels directors insulars de Cultura y Patrimoni, Matíes Garcias y Gabriel Cerdà a l'antic monestir.

dilluns, 6 d’octubre del 2008

Reanomenar un carrer: ni es segueixen les normes, ni es té en compte el parer de l'oposicio, ni es consulta la gent

[Comunicat conjunt de Els Verds-Esquerra d'Artà, Unió d'Independents d'Artà i Partit Popular d'Artà]

Artà, 6 d'octubre de 2008

No s'ha seguit el procediment de consulta a la UIB, establert a la Llei de Normalització

Els grups de l'oposició d'Artà presenten Recurs de Reposició contra el nou nom d'un carrer a la urbanització Estrella de Mar

Una de les propostes de l'equip de govern feia referència a un jaciment inexistent

Tots el grups a l’oposició de l’Ajuntament d’Artà (UIA, PP i EV-Esq) han registrat un recurs de reposició contra el canvi de nom del carrer Camí de l’Estanyol, a la urbanització Estrella de Mar, decidit la passada sessió ordinària del Ple de dia 30 de setembre. El canvi fou proposat per l’equip de govern degut a la coincidència de nom amb una altra via del municipi.

Segons els grups que presenten el recurs (UIA, PP i EV-Esq), la proposta de l’equip de govern (UM – PSOE) encadenà tota una sèrie de despropòsits. Per començar, una de les dues opcions de nou nom que es van presentar feia referència al Talaiot de l’Aigua Freda, unes restes que no existeixen. A les proximitats d'aquella urbanització no hi ha cap talaiot; a una distància d'uns tres kilòmetres, a la zona de Ca los Camps, es troba el famós Dolmen de l'Aigua Dolça; i més enfora encara, hi ha el puig de la Talaia Freda.

Degut a aquesta errada, l’equip de govern defensà l'adopció del nom de “Carrer de les Dones d’Aigua” per al carrer, incomplint l’article 14 de la Llei de normalització lingüística on s’estableix la preferència de la toponímia popular per donar nom a les vies urbanes.

El nom alternatiu que va proposar la oposició -proposta consensuada a la vista de la multitud de noms toponímics que es troben a l'indret, com ara "Cala Tonó", "Torrent de Cala Tonó", i ses puntes "de Destorbajornals", "Llarga" i "Na Nicolava"- va ser “Carrer de Cala Tonó”, proposta que fou rebutjada per l’equip de govern.

Els grups de l'oposició critiquen l'inexistent rigor amb què es fan les més elementals tasques de govern a l'Ajuntament d'Artà per part de UM-PSOE, així com la poca sensibilitat que es mostra respecte de la defensa dels trets culturals que caracteritzen el municipi, com ara la defensa i salvaguarda del patrimoni toponímic.

Document: Recurs de Reposició Els Verds/Esquerra d'Artà, PP d'Artà i UIA

SENYOR BATLE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ


Recurs potestatiu de reposició


Recurrents

Margalida Tous Ferrer,
amb DNI xxxxxxxx, Francesc Lliteras Reche, amb DNI xxxxxxxxxx i Guillem Caldentey Crego, amb DNI xxxxxxxx, en representació dels grups municipals Unió Independents d’Artà, Partit Popular d’Artà i Els Verds/Esquerra d’Artà.


Adreça de notificació: Plaça del Conqueridor, 7, d’Artà


D’acord amb el que disposen els arts. 51 i 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els arts. 209 al 211 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats locals, l'art. 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions públiques i del Procediment administratiu comú, i l'art. 107.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de Règim local de les Illes Balears, i a la vista de l'establert a l'art. 14 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística,


EXPOSAM

 1. Que a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà celebrada el passat dia 30 de setembre de 2008, es va adoptar l'acord d'aprovar la proposta de l'equip de govern d'anomenar “Carrer de les Dones d'Aigua” al carrer de la urbanització Estrella de Mar, en la discussió i votació del punt 5 de l'ordre del dia, referent a “5. Aprovació, si s’escau, de la proposta del canvi de nomenclatura i de numeració del carrer de la urbanització Estrella de Mar”.

 2. Que els membres de l’equip de govern varen fer dues propostes per al nom del vial: Carrer del Talaiot de l’Aigua Freda (sic) i Carrer de les Dones d’Aigua. (Veure document adjunt núm. 3).


 3. Que els membres de l’oposició vàrem fer una proposta en el sentit de conservar la toponímia de la zona i proposàrem el nom de Carrer de Cala Tonó, ja que ara mateix es fa un esforç perquè l’estudiós Cosme Aguiló reculli la toponímia de tota la costa artanenca. Així mateix, vàrem proposar altres noms que fessin referència als accidents geogràfics de la zona, com ara "Cala Tonó", "Torrent de Cala Tonó", i ses puntes "de Destorbajornals", "Llarga" i "Na Nicolava".

 4. Que, en el mateix Ple vàrem fer referència a la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística. L’article 14 d’aquesta norma assenyala:

  “1.Els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana. 2. Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears, determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de població, vies de comunicació interurbanes en general i topònims de la Comunitat Autònoma. Els noms de les vies urbanes han de ser determinants pels ajuntaments corresponents, també amb l’assessorament esmentat, donant preferència a la toponímia popular tradicional i als elements culturals autòctons”.
 1. Que en els decrets pels quals s’han publicat en el BOCAIB o BOIB les formes oficials dels topònims de les Illes Balears, s’ha tingut en compte l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears. (Veure document adjunt núm. 2)

 2. Que en la proposta feta per l’Ajuntament, a més de no aportar cap base legal, no es va comptar amb l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears. (Veure document adjunt núm. 3)


Per tot l'exposat, i d'acord amb la legislació vigent,


PRESENTAM RECURS DE REPOSICIÓ

en contra de l'Acord del Ple de l'Ajuntament d'Artà, adoptat en sessió ordinària el passat dia 30 de setembre de 2008, referent a “5. Aprovació, si s’escau, de la proposta del canvi de nomenclatura i de numeració del carrer de la urbanització Estrella de Mar”, pels motius adduïts a la part expositiva del present escrit.


Documents que s'adjunten:

 1. Còpia dels decrets que publiquen les formes oficials dels topònims de les llles Balears.

 2. Còpia de l’article 14 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística.

 3. Còpia de la proposta feta per l’equip de govern.


Artà, 6 d’octubre de 2008Margalida Tous Ferrer Francesc Lliteras Reche Guillem Caldentey Crego
SENYOR BATLE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

dimecres, 1 d’octubre del 2008

L'educació d'adults d'Artà, subordinada als interessos privats

Després d'anunciar un curs de Pilates els horabaixes, el retiren del Programa d'Educació d'Adults per pressions d'empresaris

EV-Esquerra denuncien la subordinació del Programa d'Educació d'Adults d'Artà a les pressions d'empreses locals

Els ecologistes demanen que la regidora Mª Antònia Sureda rectifiqui i mantengui el curs.

“Es tracta d'una vergonyosa acotada de cap de l'equip de govern UM-PSOE davant les pressions d'empresaris que ofereixen cursos similars però a uns preus notablement superiors i que no estaran a l'abast de moltes de les persones que havien mostrat el seu interès per apuntar-se en aquest curs”, afirma el regidor ecosocialista Guillem Caldentey, que presentarà al plenari de dimarts una bateria de 10 preguntes relatives a l'eliminació del Programa d'Educació de Persones adultes d'enguany del curs que estava ofertat pels capvespres, quan pot anar la gent que fa feina, i que havia tengut una gran acollida. “Fins i tot el treballador municipal que es va veure en la tessitura d'informar als interessats que el curs no es faria no va tenir més remei que adduir raons 'polítiques' per a explicar una decisió injustificable i senyalant que la responsable era la regidora d'educació, M. Antònia Servera (UM)” continua el regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà.

La regidora Sureda va justificar la seva decisió davant una de les persones que protestaven per la seva decisió adduint que els empresaris que ofereixen serveis similars “també paguen imposts”, fet que per a Els Verds-Esquerra sembla impresentable per molts motius. En primer lloc, pel que suposa de voluntat de subordinació de l'oferta d'educació d'adults als interessos econòmics; però també perquè la gent perjudicada difícilment anirà a l'oferta privada tant pel seu preu, com pel malestar que ha generat aquesta lletja maniobra. Caldentey sol·licitarà al plenari que es mantengui l'oferta inicial i una rectificació pública de la regidora Sureda, responsable de l'àrea d'educació.


 1. És cert que al Programa d'Educació de Persones adultes d'enguany, distribuït per correu electrònic el 4 de setembre, hi havia una oferta de curs de PILATES en horari de tarda?

(La oferta era la següent:

· PILATES TARDA

Grup I

Lloc: Gimnàs del col·legi Sant Salvador

Hores: 55

Horari: Dimarts i dijous de 18.00 a 19.00 hores

Inici: 04/11/2008 Final: 28/05/2009

Preu: 80 €)

 1. És cert que aquesta oferta va desaparèixer del programa, tal i com consta als correus electrònics que es van remetre als antics i potencials usuaris el passat dia 25 de setembre?

 2. Quantes persones van sol·licitar matricular-se al frustrat curs de Pilates en horari d'horabaixa?

 3. És cert que les persones interessades en aquest curs van rebre la informació de què s'havia suspès per motius ”polítics”?

 4. És cert que la regidora Maria Antònia Sureda va proposar com a “solució” als interessats i interessades que anassin a realitzar-lo a la Colònia?

 5. És cert que la suspensió es deu a “motius polítics”?

 6. En cas afirmatiu quina és la naturalesa dels motius polítics en qüestió?

 7. Quines pressions han rebut l'equip de govern (i quins membres de l'equip de govern les han rebudes) per anular aquest curs?

 8. Val més l'interès de les persones que tenen negocis particulars que l'interès dels usuaris d'un servei públic que s'havia programat i que ja s'havia donat amb anterioritat?

 9. Aquesta és la seva manera de gestionar els serveis públics, fent-los desaparèixer quan així ho vol l'interès privat?

diumenge, 21 de setembre del 2008

Neteja i millora de torrents???

[Accediu millor a l'article de M. Bonnín pitjant aquí]


"Neteja i millora de torrents", o
devastació de natura i patrimoni?

dissabte, 20 de setembre del 2008

"KAMPARTA", Kalvellido

dimecres, 17 de setembre del 2008

Mobilitat i Canvi Climàtic, segons UM-PSOE d'Artà

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà ignora la Setmana Europea de la Mobilitat
Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen la profunda incoherència de l'equip de govern (UM-PSOE). Al Ple de juliol, es va aprovar una moció d'UM per a actuar contra el canvi climàtic [1]

Tal i com varen fer el mes de setembre de l'any 2007 [2], Els Verds-Esquerra lamenten que, per tercer any consecutiu, l'Ajuntament d'Artà no hagi dut a terme cap activitat ni campanya amb ocasió de la Setmana Europea de la Mobilitat. La coalició artanenca critica durament la passivitat mostrada per l'equip de govern (UM-PSOE) davant dels problemes de mobilitat del municipi, especialment als nuclis urbans.

Tenint en compte el disseny antic, amb carrers estrets, de gran part dels nuclis urbans, la superfície pública que ocupen els vehicles motoritzats de manera permanent -circulant i estacionats-, i la intensitat de l'ús que se'n fa, és senzill representar-se la pressió -ambiental, de risc, etc.- que pateixen dins aquests nuclis tant els vianants, com els veïnats, com els mateixos conductors [3].

Els Verds-Esquerra d'Artà sempre han defensat que davant aquesta situació s'han de prendre mesures, com ara l'aplicació de Plans de Moderació del Trànsit (plans redactats l'any 2002, però que mai han estat aplicats), la peatonalització de determinats carrers o itineraris, i la reducció de la velocitat del trànsit a carrers com ara el de Ciutat al tram de la sortida cap a Palma o Illots a la Colònia de Sant Pere. Respecte a la peatonalització de carrers, la coalició sempre ha defensat que es tenguin en compte els itineraris més freqüentats pels infants, com els de l'anada als centres educatius.

Des que el Carrer Ciutat i la zona de la plaça del Conqueridor varen ser embellits i s'hi va restringir el trànsit, l'actitud dels distints governs respecte a la restricció del trànsit ha estat generalment molt indolent. “En l'actualitat, i fa ja dos anys llargs, el pas incontrolat de tot tipus de vehicles en aquella zona teòricament restringida és més una norma que una excepció”, afirma Guillem Caldentey, regidor de la coalició a l'Ajuntament. Aquest descontrol afecta principalment la seguretat i el gaudi de multitud d'infants que hi passen llargues estones els capvespres, però també els visitants i turistes que veuen interromput el seu passeig per aquesta zona aparentment per a vianants pel trànsit de circulació motoritzada.

El mateix regidor expressa la seva sorpresa davant les múltiples incoherències de l'equip de govern. “El darrer Ple, UM va presentar una moció per a engegar un Pla d'Acció contra el Canvi Climàtic a la qual es deia, entre d'altres coses, que s'havien d'implantar bones pràctiques mediambientals a tots els àmbits de l'activitat humana; fa setmanes, el regidor d'Interior i Turisme, B. Gili, va presentar als mitjans de comunicació un Pla de competitivitat turística al qual s'insisteix en la necessitat d'eliminar trànsit motoritzat dins els nuclis urbans. No entenem com es vol lluitar contra el Canvi Climàtic i com es vol avançar cap a la sostenibilitat urbana i un turisme cultural, patrimonial i arquitectònic si no són capaços d'afrontar els problemes amb les eines de què ja disposam, per exemple, la col·laboració de la Conselleria de Mobilitat per aquesta Setmana Europea de la Mobilitat [4], la efectiva eliminació del trànsit rodat a les zones on en el passat ja s'havia dut a terme, la reducció de la velocitat dels vehicles a determinats vials, l'aplicació dels Plans de Moderació del Trànsit que dormen dins un calaix, etc.”.[1] Accediu a la moció d'UM presentada i aprovada (amb abstenció de Els Verds-Esquerra d'Artà per la desconfiança en la sinceritat de la expressió de voluntat de l'equip de govern vers l'adopció de mesures dirigides a la correcció d'aquesta problemàtica) a la sessió ordinària de 29 de juliol de 2008.

[2] Accediu a la nota de premsa de Els Verds-Esquerra d'Artà de setembre de 2007.

[3] Entre 2002 i 2004 s'ha produït un increment en tots els tipus de vehicles, especialment en el cas dels turismes, amb un augment del 6,2% al llarg d'aquest període. En total, el parc de vehicles ha crescut un 5,6% entre 2002 i 2004. Si es té en compte que la població només ha crescut un 3,4% en aquests anys, es dedueix que el creixement del parc de vehicles gairebé ha duplicat al demogràfic. (Font: “Artà sorprende. Plan de competitividad de zonas de alto potencial turístico”, Artà, 2008. Pla de competitivitat presentat a Última Hora el passat dia 3 de setembre.

[4] Un total de 31 municipis de les Illes s'han adherit a la Setmana Europea de la Mobilitat organitzada pel Govern de les Illes en col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient. Accediu als materials de la Conselleria de Mobilitat.