dimarts, 29 de gener del 2013

Intervenció G. Caldentey (IV d'Artà) al debat de Pressuposts 2013. Sessió plenària de dia 29-01-2013


IniciativaVerds d'Artà hem participat en la redacció dels pressuposts municipals per al 2013 que avui es presenten a aprovació pel Plenari, havent fins i tot presentat esmenes (com, per exemple, que es dediqui el que fins ara era el sou de la meva dedicació parcial a altres diferents partides com Biblioteques, i Edicions, etc.), algunes de les quals han estat aprovades en Comissió Informativa Especial de Comptes (CIEC) i incorporades en la proposta de pressuposts.
En aparent contradicció amb la aquesta participació en la redacció dels pressuposts, ens hem absentat en el moment de la votació de l'informe favorable les dues vegades que s'han votat en CIEC.
El motiu de la nostra actuació és la següent.
1. El mes de setembre, el SEPRONA va detectar que les obres de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a una parcel·la de per Bellpuig s'estaven realitzant amb una llicència que havia acabat el termini el mes anterior, l'agost, i va consultar al Departament d'Urbanisme si s'havien iniciat els tràmits per a la concessió de la pròrroga.
Quan, el mes d'octubre, en Junta de Govern Local (JGL) es va tractar el punt de respondre la sol·licitud de pròrroga, i a la vista que l'Informe tècnic deia que aquesta pròrroga no era possible per haver-se'n esgotat totes les pròrrogues possibles i perquè amb les actuals Normes Subsidiàries aquesta llicència no era possible de renovar-se, a proposta de la regidora d'Urbanisme el tema va quedar suspès damunt la taula a l'espera de trobar alguna solució i, a pregunta sobre la meva opinió al respecte,  li vaig exposar que entenia que pertocava inici d'expedient de caducitat paralització de les obres; no obstant, vaig accedir a donar un temps de marge.
Dos mesos després, el desembre, les coses seguien en el mateix punt: no es responia a la sol·licitud, no s'obria l'expedient de caducitat, i les obres continuaven actives. Davant d'aquests fets, vaig tornar a posar ja per iniciativa pròpia aquest tema damunt la taula de la JGL, i se'm va tornar a demanar que ho retiràs del debat, amb acusacions de deslleialtat per la meva conducta. No es va respondre la sol·licitud (de forma negativa, com no podia ser d'altra forma segons Informes tècnics, que no havien variat en absolut), fins la JGL celebrada dia 3 de gener.
A dia d'avui, però, les coses segueixen igual. El batle no ha fet res, i l'Ajuntament renuncia als nous ingressos que podria recaptar per la nova llicència que els propietaris haurien d'haver tramitat.
A més, en haver-se incrementat la parcel·la mínima a la zona de Bellpuig, la nova llicència que el propietari hauria d'haver sol·licitat hauria d'haver vinculat altres finques veïnades, de la seva propietat, el que podria haver minvat l'edificabilitat en una zona tan sensible com és Bellpuig.

2. En el mes de desembre una ordre de demolició d'un habitatge unifamiliar aïllat va estar pendent de la firma del batle fins al darrer dia en què aquesta era possible, i si es va firmar la rebuda de la notificació de proposta d'Ordre preparada per la instructora, va ser per mor de la nostra pressió; no obstant, va ser de bades, atès que pocs dies després (02-01-2013) l'expedient de demolició va caducar, en no haver-se signat Decret d'Ordre de demolició -ni haver-se delegat la mateixa en òrgan col·legiat (p. ex., JGL). A dia d'avui, i des de divendres passat, damunt la taula del Batle obra una proposta de caducitat i una altra proposta de reinici de l'expedient, diligentment preparades per la funcionària encarregada de la instrucció de l'expedient
Després de la renovació i sanejament del gabinet de disciplina urbanística, després que l'administració municipal hagi començat a tramitar correctament els expedients, particularment els de disciplina, resulta que el Batle i la regidora d'Urbanisme bloquegen la culminació dels expedients de disciplina i ens estan donant llargues -de la mateixa manera com passa amb els expedient que s'haurien de fer, de caducitat de llicències d'obra. La darrera excusa va ser que la regidora d'hisenda estava molt ocupada amb els pressuposts i que ja en parlaríem després.

3. Davant d'aquesta obstrucció del Batle i la regidora d'Hisenda i Urbanisme, aquest regidor va entendre que havia una voluntat política evident i unilateral de no tramitar ni els expedients de caducitat de llicències ni els expedients de disciplina urbanística, i fins i tot impedir que Iniciativaverds pogués deixar constància del nostre desacord -duent, com és preceptiu per altra banda, a debat els temes a JGL o al Ple si no es vol fer d'ofici i per Decret-, és a dir, de fet, fent-nos còmplices de la seva actuació.

4. A rel d'aquesta situació, IV va optar per no votar els pressuposts municipals en les dues sessions prèvies al Ple d'avui de la Comissió Especial de Comptes, així com traslladar als socis de l'equip de govern que hauríem de tornar a valorar el nostre vot; resumidament, pels següents motius.

a. Dubtes sobre si el Sr. Batle acomplia amb les seves obligacions, i, per tant si era justa la asignació de despesa corresponent al seu sou pel 2013.

b. Dubtes sobre el pressupost d'ingressos, tant en les partides d'ingressos derivades d'un  acompliment complet i integral dels expedients d'infracció, com dels ingressos que es poguessin derivar de la normal i preceptiva tramitació dels expedients de caducitat de llicències, i les seves probables renovacions.

c. Dubtes sobre la lleialtat dels nostres socis a l'equip de govern.

5. La resposta del batle a la nostra actuació va superar les nostres pitjors sospites, i el passat dissabte ens va confirmar que no pensava tramitar cap expedient de demolició ni caducitat de llicència. Paraules similars ens havien arribat temps enrere, provenints de la regidora d'urbanisme, però en calidad de rumor.

6. Vista aquesta resposta del batle pocs dies abans d'aquest plenari, hem d'entendre que la nostra pressió, al menys -i per a nosaltres suposa un avanç molt important-, ha servit per aclarir els nostres dubtes.

7. Arribats aquí podem comprovar que, efectivament, hi ha motius de fons per no aprovar aquests pressuposts; però no és menys cert que els mateixos recullen importants consignacions pressupostàries per al desenvolupament de les nostres línies programàtiques, motiu pel qual hi votarem a favor.

8. Dit això, anuncio ara mateix que avui presentaré dues mocions d'urgència en què sol·licit el vot del Plenari per instar el batle a que acompleixi les seves obligacions en matèria d'urbanisme, i anuncio també que el nostre partit es reserva la possibilitat d'actuar davant instàncies superiors en aquests i en qualsevol altre cas de paràlisi en la tramitació i/o no inici dels expedients. En qualsevol cas queda ben clara la divergència pel que fa a aquest tema i aclarim a aquest Ajuntament, al Ple, a aquest equip de govern -per si havia algun dubte-, que no es pot comptar amb la nostra complicitat per incumplir -ja sigui per acció, o per omissió- amb les obligacions legals per a la defensa del territori, el paisatge i els recursos naturals.

Moció sobre tramitació d'un Expedient de Disciplina urbanística.
Moció sobre la tramitació d'un Expedient de caducitat de Llicència d'obres.

Epíleg. Què diuen els Independents d'Artà quan estan a l'oposició sobre Disciplina urbanística:
Descontrol urbanístic i manca de vigilància [...] entre els polítics de l’equip de govern no hi ha criteris clars i consensuats a l’hora de prendre decisions si aquestes són impopulars.[...]. Mentrestant, les infraccions urbanístiques dins i fora del nucli urbà proliferen i sembla que hi ha impunitat per qui les fa, ja que tampoc no s’han marcat directrius ni s’està controlant la tasca d’inspecció ni de vigilància per part del regidor en qüestió, Josep Silva. A més a més, tenim notícies que el Batle dóna permissos verbals, i el regidor d’EU-EV, que durant quatre anys a la oposició denunciava a tort i a dret, ara que te responsabilitats de govern calla i deixa fer. ([sic] desembre de 2004, http://www.mallorcaweb.net/independents/)
A Artà i la Colònia el descontrol urbanístic i el tracte de favor a determinades grans empreses constructores ha arribat a límits intolerables, els promotors de determinada empresa que fa grans obres a la Colònia comença a construïr sistematicament sense comptar amb la llicència sense que l'ajuntament tingui cap voluntat d'mpedir-ho ([sic] 15-05-2007, arta.balearweb.net). [...] hi ha algunes empreses constructores que campen com volen a Artà i es pasen la llei pels forros protegits per aqueslls que hauríen de defensar la legalitat ([sic] 05-06-2007, arta.balearweb.net).
Els Verds-Esquerra i Unió d’Independents denuncien la prevaricació continuada del batle d’Artà, R. Gili (UM), en permetre una exposició comercial de maquinària agrícola i vehicles en sòl rústic i sense permís per dur a terme l’activitat. Davant la passivitat del batle, el promotor mantén l’activitat sense permís, i darrerament també hi exposa turismes per a la venda de segona mà. (Comunicat conjunt UIA+Verds-ERC, 27-08-2010)