divendres, 9 de gener del 2015

Tercera Moció conjunta de l'oposició per a ubicar el Punt Verd de la Colònia darrera de la depuradora

Acabada la paciència i davant l’immobilisme de l’equip de govern municipal
Els grups municipals PP, PSIB-PSOE i IV d’Artà impulsen conjuntament una Modificació puntual de Normes Subsidiàries per a poder ubicar el Punt Verd de la Colònia en una parcel·la aferrada a la depuradora, així com una Consulta popular en el cas que la Modificació s’aprovi definitivament
Sol·liciten la convocatòria d’un Ple extraordinari per la necessitat perentòria que la Colònia disposi d’un Punt Verd com cal

PP, PSIB i IV, els grups municipals a l’oposició a l’Ajuntament d’Artà, han presentat avui una Instància sol·licitant al Batle (B. Gili, El Pi) la convocatòria d’una sessió extraordinària del Ple, per al debat i aprovació d’una Moció conjunta que té per objecte acordar l’inici de l’expedient de modificació de les Normes Subsidiàries (NNSS) de manera que el Punt Verd de la Colònia de Sant Pere es pugui ubicar en una parcel·la limítrofe a la depuradora. La Moció aporta una segona proposta d’acord, consistent en la convocatòria d’una consulta popular als veïnats d’aquell indret (inclosos els que viuen a les urbanitzacions i disseminats), sobre la ubicació que desitgen per a aquest servei municipal, una vegada que la modificació hagi esdevingut definitiva.

[Vista de la depuradora. A mà dreta, s'observa el camí de s'Estanyol. El Punt Verd es situaria a mà esquerra, darrera de les instal·lacions]
 
Aquesta serà la tercera Moció conjunta que presenten els grups de l’oposició en el termini d’un any, i suposa l’impuls definitiu -contra l’immobilisme i actitud de bloqueig per part de El Pi i UIA- al que venen proposant des de gener de 2014, a saber: fer possible, al menys, des del punt de vista de la legalitat del planejament urbanístic, optar a una ubicació per al Punt Verd en el que consideren el millor lloc per a aquest servei, per una sèrie de motius i sempre d’acord amb l’interès general. Els motius que han exposat en tot moment per a aquesta preferència són diversos:
  • L’impacte paisatgístic seria prou menys important a la parcel·la que es proposa, que a la grafiada actualment en NNSS. No només es podria aprofitar les mateixes instal·lacions de la depuradora de la Colònia com a “pantalla” visual, sinó que aquest terreny és pla en relació amb la cota de la mar, quedant per contra molt més a la vista un Punt Verd ubicat a la zona de “Es Pinaret” (indret elevat per damunt del nucli urbà de la Colònia). Per altra banda, el territori que envolta la Parcel·la on està previst actualment -des de l’aprovació de les NNSS definitivament aprovades l’any 2010- té una qualificació de protecció paisatgística i territorial més elevada (ANIM-A), que els terrenys al voltant de la depuradora (ANIM-B).
  • Major coherència en la planificació territorial del servei: El Punt Verd, on es rebran i gestionaran residus, al costat de l’únic servei i instal·lacions ja existents de gestió de residus (Depuradora: Estació Depuradora d’Aigües Residuals). Cal recordar que aquesta depuradora està previst ampliar-la en el futur, per la qual cosa tanmateix l’Ajuntament ha de comprar o expropiar terreny adjacent (al menys, hi necessita 2.000 m2 més).

     [Vista de detall d'instal·lacions de la depuradora. El camí de s'Estanyol i l'edifici de la depuradora queden a darrera del fotògraf]

  • Des del punt de vista del trànsit motoritzat (que és la forma més freqüent d’ús d’aquest tipus de servei), l’accés a la parcel·la de “Es Pinaret” reuneix una sèrie de característiques que el fan poc recomanable i perillós, com ara ser més freqüentada que el camí de s’Estanyol, les altes velocitats que agafen els cotxes davallant per la carretera de Betlem, canvis de rassant i curva pronunciada a pocs metres.

     [Vista de la Parcel·la 2 del Polígon 4, on actualment està grafiat en NNSS la ubicació del Punt Verd.. A mà dreta, s'observa la carretera de Betlem. A la imatge es pot intuir també com aquests terrenys es troben elevats -a prop de les muntanyes-, per damunt del nucli urbà de la Colònia]

  • L’estalvi econòmic que suposaria poder conveniar amb els veïnats de Es Pinaret -que des de l’any 2012 fan la proposta a l’equip de govern- la cessió gratuïta a l’Ajuntament tant de la parcel·la aferrada a la depuradora (Parcel·la 8 del Polígon 3, 13.445 m2), com de la parcel·la destinada actualment a ubicar-hi el Punt Verd (Parcel·la 2, Polígon 4, 6.170 m2), amb la condició que a la parcel·la de Es Pinaret no s’hi construeixi res i es destini a zona enjardinada o verda, i amb una inversió per a la compra dels terrenys per part dels veïnats d’un total de 112.000 euros (78.000 i 34.000 euros respectivament).