diumenge, 27 d’abril del 2014

Nul o lentíssim desenvolupament de l'Ordenança de convivència i benestar animal

Pressionat per voluntaris animalistes i manescals locals, s'informa per part de l'equip de govern d'un futur conveni per a la col·laboració en el control de les colònia de moixos
Arriba novament temporada de banys, i la manca de senyalització de les platges del municipis manté la confusió sobre la presència permesa dels cans

Els ecosocialistes d'Artà lamentam el gairebé nul desenvolupament especialment d'alguns dels articles de l'Ordenança dissenyada de manera participativa al llarg de 2012 i que entrà en vigor dia 12 de gener de 2013, "reguladora de la convivència, defensa i protecció animal en l'entorn humà". Aquesta Ordenança, a banda de posar al dia la normativa municipal i harmonitzar-la amb la legislació estatal i de les Illes, pretenia abordar diferents aspectes especialment polèmics d'aquesta convivència, com ara la presència de cans a les zones de bany, en altres tipus d'espais públics, i també el control poblacional i sanitari de les colònies de moixos.

 [Rètols a Sa Canova instal·lats per diferents administracions als quals s'observen indicacions incorrectes o insuficientment desenvolupades, com la referent a la prohibició de presència de cans]
En relació a la presència de cans a les platges, des de la primavera de 2013 que, fem preguntes i precs sistemàticament, la darrera vegada, la sessió ordinària del mes de març passat: "Hi estam fent feina. No tenim un calendari definit", va ser la resposta donada pel 1er. Tinent de Batle i regidor de Desenvolupament econòmic i Turisme, B. Gili.
Es tracta de materialitzar un article de l'Ordenança aprovada el 2012, en vigor des de dia 12 de gener de 2013 i dissenyada de manera participativa que, davant de la problemàtica de la presència de cans a les platges, la limitava als mesos d'octubre a abril, a les platges on això es senyalitzàs (n'hi ha, a Artà, 14 platges oficialment catalogades):
"11.c) Queda prohibida la presència de cans, equins i demés animals domèstics a zones destinades a jocs infantils i zones enjardinades, amb excepció dels animals de companyia a les platges fora de la temporada de banys (des de dia 1 de maig a dia 30 de setembre, ambdós inclosos) i altres zones enjardinades urbanes que es destinin a aquest fi".
Tornam a veure'ns a començaments d'una nova temporada de banys, i previsiblement tornarà a haver confusió entre la ciutadania, sobre si els animals poden o no romandre als arenals. El punt de vista a l'hora de desenvolupar aquest article en el cas d'Artà, on tenim litoral, era intervenir al menys a tall informatiu/passiu pel que fa als freqüents dubtes, molèsties mútues i, fins i tot, disputes, entre usuaris als arenals. És més, a la web municipal ni tan sols no s'hi troba publicada, aquesta Ordenança...


La senyalètica hauria de contenir, òptimament, altra informació d'utilitat turística i cultural com ara: toponímia, presència d'hàbitats i/o espècies de flora i fauna d'interès, elements d'interès etnològic si n'hi ha (arqueològics, etnològics, etc.), i altres.
Fa estona també que proposam insistentment el desenvolupament d'aquestes mesures, així com la de la creació d'espais de passeig i esbarjo amb presència explícitament permesa de cans, com ara un d'abandonat i fàcil d'habilitar com és la que hi ha entre el Punt Verd d'Artà i el parc de bombers.


[En aquestes imatges s'observa l'espai públic abandonat actualment, que proposam que s'habiliti com a zona de passeig i esbarjo amb presència permesa per als cans; també hem proposat insistentment (i també, de bades ara per ara) que s'assenyali aquesta possibilitat a la zona verda en habilitació, del polígon de Es Pujols]

En Comissions Informatives celebrades el passat dimecres, celebràrem les explicacions donades pel Batle, en relació amb en control de colònies de moixos del carrer sense propietari, a nivell poblacional i sanitari, etc. Es prepara un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i els manescals locals i altres associacions voluntàries, per a possibilitar aquest control. Això es produeix després de reunions sobre el tema entre els animalistes i el Batle, i oferiments per col·laborar per part de manescals del municipi que, fins ara, no havien trobat resposta. Hi exposàrem la nostra preferència pels veterinaris locals per motius de proximitat, millor coneixement de la realitat local, dels individus, etc., encara que per la part municipal pugui suposar un cost més elevat. També hem incidit en l'oportunitat que suposa l'existència de voluntaris i voluntàries disposades a col·laborar, i en la predisposició que hauria de tenir per part dels responsables municipals fomentant que aquesta gent s'organitzi en associació local, obtenint un interlocutor formal amb qui establir aquestes i altres línies de col·laboració, etc.
Concretament, els articles de l'Ordenança a desenvolupar i materialitzar d'aquesta manera, amb actitud no repressiva [no més amenaces a persones que alimenten els moixos però, a més, de la pròpia butxaca, s'encarreguen de dur a sanar i altres mesures sanitàries!] sinó proactiva i cercant la col·laboració i sinèrgies dels diferents agents implicats, serien, per exemple, els següents: 

12. La Batlia podrà establir quins animals i en quins llocs i circumstàncies poden ser alimentats per la ciutadania en els espais públics. Està prohibit donar de menjar als animals a les vies i espais de pública concurrència. Les persones autoritzades per fer-ho ho hauran de fer de forma higiènica, netejant les restes de menjar, retirant-ne els recipients i participant en les campanyes de control de natalitat promogudes per l’Ajuntament i les associacions de protecció animal, així com proveint d’informació les autoritats sobre canvis en el comportament i estat sanitari que puguin aparèixer en aquestes poblacions animals. La planificació de les accions de gestió i control es faran sota assessorament veterinari.
21. Tots els moixos que tenguin accés a les vies i espais públics han de ser esterilitzats.