dijous, 23 d’octubre del 2014

Anotació al Registre de la Propietat dels expedient de Disciplina urbanística

Recuperam i posam al dia una determinació en Disciplina Urbanística del Batle d'UIA, Montserrat Santandreu (llavors governava amb PSIB-PSOE), l'any 2002
Proposam que s'anoti, en el registre de la propietat, tota infracció urbanística detectada, al mateix temps que es notifica la incoació de l’expedient a l’infractor

El Ple de dimarts que ve, defensarem una Moció molt senzilla i que reprodueix una decisió del Batle d'Artà l'any 2002 que ens pareix molt encertada: Fer anotar per part del Registre de la propietat l'existència d'Expedient de disciplina urbanística a la finca on s'hagi detectat una infracció.
Segons ha informat la Secretària-Interventora de l'Ajuntament, aquesta mesura sí s'ha dut a terme, sense haver sabut precisar en Comissió Informativa ahir dimecres quantes anotacions ni fins quan es varen fer -suposam que no gaire més temps que els mesos que va durar aquella legislatura. En qualsevol cas, comunicat de premsa, sí que se'n va publicar
-encara avui és accessible a la secció "Notícies" de la web municipal.
Es tracta d'una mesura que no només amplia les garanties jurídiques dels potencials compradors en un entorn tan insegur jurídicament com Artà sinó, i tal volta el més important per a nosaltres, de l'Ajuntament, que es pot veure implicat en el foc creuat entre compradors i venedors. En l'actualitat, per exemple, es podria rebre una reclamació per part d'una persona compradora d'una finca -amb expedient urbanístic quan la va adquirir-, que es veu obligada a una obra de demolició dins la seva propietat per part de l'Ajuntament, per haver donat una llicència d'obra de l'any 2000 declarada nul·la per la justícia l'any 2011, amb prèvies denúncies creuades entre veïnats per una infracció. Coses que passen, principalment quan la disciplina urbanística per norma, es du malament o no s'aplica.
Es tracta de donar desenvolupament al "RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística", concretament als arts. 56 al 66.
Amb posterioritat a aquest RD 1093/1997, el RDL 2/2008 -pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei del Sòl- el consolida clarament (Títol 6é., arts. 51-53).
Els Independents d'Artà es declararen ahir dimecres en Comissions Informatives favorables a assumir la proposta, tot exposant una possible esmena a l'Acord, en el sentit d'esperar a comunicar l'anotació al Registre de la Propietat a que l'Expedient que pertoqui estigui prou avançat com per comprovar que efectivament no hi ha hagut una errada, o altres. Per nosaltres, cap problema, sempre que se'ns demostri que això no suposarà una interpretació o desviació de l'establert a la Normativa que perjudiqui la seva aplicació efectiva.